Vejledning til indberetning af data til brug for fastsættelse af individuelt NEP-krav

Indberetningen indeholder dels en alternativ beregning af det individuelle solvensbehov og dels en specifikation af den del af de risikovægtede eksponeringer som kan henføres til udlån og garantier større end 5 mio. kr. Alle indberetninger skal være på institutniveau og for ultimo 2016.

Kontakt

Vicekontorchef

Morten Harpøth Johansen
+45 33 55 84 34
mhj@ftnet.dk

Fuldmægtig

Theis Jørgensen
+45 41 93 35 73
thj@ftnet.dk

1. Alternativ beregning af det individuelle solvensbehov
For ultimo 2016 skal indberettes en alternativ beregning af det individuelle solvensbehov. I forhold til det allerede indberettede skal solvensbehovet beregnes med den ændring, at grænsen for kreditrisikoen for store kunder med finansielle problemer ændres fra 2 pct. til ½ pct. af instituttets kapitalgrundlag.

Kreditrisikoen for store kunder med finansielle problemer skal fortsat ske i henhold til Finanstilsynets ”Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter”, men med den ændrede grænse for eksponeringerne.

Der skal altså ske en vurdering af det forsigtigt skønnede tab på alle enkelte eksponeringer, der udgør mindst ½ pct. af instituttets kapitalgrundlag. Skulle den lavere grænse give anledning til en reduktion i tillægget for øvrige kreditrisici skal både det oprindelige og det lavere tillæg fremgå af indberetningsskemaet.

2. Andel af de risikovægtede eksponeringer der kan henføres til udlån og garantier over 5 mio. kr.
For ultimo 2016 skal det indberettes, hvor mange af de samlede udlån og garantier der på kundeniveau (sammenhørende kunder) svarer til 5 mio. kr. eller mere. Udlån og garantier opgøres som saldotræk og før nedskrivninger.

Samtlige udlån og garantier på 5 mio. kr. eller mere skal opdeles på Finanstilsynets bonitetskategorier. For de bonitetskategoriserede udlån og garantier skal desuden oplyses den risikovægtede værdi af eksponeringerne (REA) som kan henføres til disse udlån og garantier. De risikovægtede værdier skal opgøres i henhold til CRR.

3. Beholdning af sektoraktier
Værdien af sektoraktier ultimo 2016 skal desuden indberettes. Ved sektor-aktier forstås aktier i fællesejede virksomheder, f.eks. DLR. Endelig skal indberettes den samlede værdi af fradrag i kapitalgrundlaget som følge af beholdningen af sektoraktier.