EIOPA stresstest 2018

Den europæiske forsikringstilsynsmyndighed EIOPA har 14. december 2018 offentliggjort resultaterne af den europæiske stresstest for forsikringsselskaber. 42 europæiske forsikringskoncerner har deltaget i stresstesten heraf to danske – Danica Pension og PFA Pension.

Kontakt

Underdirektør

Per Plougmand Bærtelsen
33 55 83 45
ppb@ftnet.dk

Formålet med stresstesten er at vurdere den europæiske forsikringssektors modstandsdygtighed mod specifikke ugunstige scenarier.

Stresstestens scenarier består af en kombination af markedsspecifikke stress og forsikringsspecifikke stress. Stresstesten består af tre hårde, men dog plausible scenarier. De tre scenarier er; et ”rente-op”-scenarie, et ”rente-ned”- scenarie og et ”naturkatastrofe”-scenarie.

EIOPA’s overordnede konklusioner i forhold til de deltagende forsikringskoncerner er, at deres kapitalposition som ventet udviser væsentlig følsomhed over for markedsstød i kombination med stød til de forsikringsmæssige forudsætninger. De enkelte forsikringskoncerner er følsomme overfor lave renter kombineret med længere levetid og over for en pludselig ændring i risikopræmierne kombineret med stød til forsikringstagernes genkøb af policer og øgede dækningsudgifter. På aggregeret niveau vurderer EIOPA, at de deltagende forsikringskoncerner er tilstrækkeligt kapitaliseret til modstå de opstillede scenarier i stresstesten. EIOPA’s samlede udmelding kan findes her.

De to danske koncerner har, som nogen af de få europæiske forsikringskoncerner, givet EIOPA lov til at offentliggøre udvalgte indikatorer på stresstestresultaterne. Heraf fremgår det bl.a., at målt på forholdet i mellem aktiver og forpligtigelser, så er Danica Pension koncernen mere følsom over for ”rente-op”-scenariet, mens PFA Pension koncernen er mere følsom over for ”rente-ned”-scenariet. Indikatorerne fra stresstesten kan findes her.

Resultaterne i EIOPA’s stresstest er med til at understrege behovet for Finanstilsynets generelt skærpede opmærksomhed på fremsynet kapitalplanlægning hos de danske pensionsselskaber. Pensionsselskabernes kapitalmålsætning og kapitalplaner bør afspejle risikoen for bl.a. udsving på de finansielle markeder, uventede levetidsforbedringer, teknologiskift, der kan underminere forretningsgrundlaget, og usikkerhed om den fremtidige konjunkturudvikling og regulatoriske tiltag. Med udgangspunkt i Solvens II skal selskaberne desuden genoverveje værdiansættelsen af forsikringsforpligtigelserne, hvilket kan skabe usikkerhed om kapitalgrundlagets størrelse fremadrettet.