FT Lab inviterer nye fintech-virksomheder ind

Finanstilsynet åbner nu for, at flere fintech-virksomheder kan afprøve deres teknologier og forretningsmodeller i den regulatoriske sandkasse FT Lab. Samtidig bliver forløbet i FT Lab gjort mere fleksibelt for de deltagende virksomheder.

Kontakt

Kontorchef

Tobias Thygesen
+4533558270
tot@ftnet.dk

Opstartsvirksomheder inden for fintech-området får ved at deltage i FT Lab mulighed for sammen med Finanstilsynet at undersøge og vurdere, hvordan deres forretningsmodeller passer ind i den finansielle regulering. Et typisk testforløb varer 6-8 måneder.

 

Plads til fem virksomheder

I forhold til de indledende pilotforløb af FT Lab kan der nu løbende ske optagelse af nye virksomheder. Det vil også være muligt kun at teste et eller flere delelementer af sin forretningsmodel. Der er plads til op til fem virksomheder ad gangen.

 

”Ændringerne skal bidrage til, at FT Lab er relevant for den enkelte virksomhed netop på tidspunkt, hvor den regulatoriske usikkerhed opstår. Vi forventer, at det især vil give mindre virksomheder bedre mulighed for at deltage,” siger kontorchef Tobias Thygesen.

 

Blockchain og machine learning

Finanstilsynet åbnede første gang dørene til FT Lab til i februar 2018, hvor blockchain og machine learning var i fokus i pilotforløbene. Finanstilsynet har herved fået et dybere indblik i særligt machine learning, som forventes at vinde stort indpas i fremtiden.

 

Finanstilsynet vil i den nærmeste fremtid offentliggøre de erfaringer, der er gjort omkring machine learning, så den øvrige finansielle sektor kan drage nytte af heraf.

 

Orienteringsmøde

Finanstilsynet inviterer alle interesserede til et orienteringsmøde torsdag den 25. april 2019 klokken 16.30–18.00, hvor Finanstilsynet bl.a. kan svare på spørgsmål til FT Lab og om ansøgningsproceduren. Tilmelding til orienteringsmødet skal ske på e-mail til fintech@ftnet.dk.

Om FT Lab

Formålet med Finanstilsynets regulatoriske sandkasse, FT Lab, er at skabe et sikkert miljø, hvor udvalgte virksomheder kan afprøve nye teknologier og forretningsmodeller indenfor det finansielle område.

De virksomheder, der bliver optaget, vil i en testperiode på op til seks måneder kunne teste deres løsning på et begrænset antal kunder i rammer fastsat af Finanstilsynet. Virksomhederne er til enhver tid underlagt den gældende finansielle lovgivning.

Hvornår er FT Lab relevant?

FT Lab er for virksomheder med innovative produkter eller helt nye forretningsmodeller, der umiddelbart er svære at placere indenfor den eksisterende lovgivning. Med FT Lab får sådanne virksomheder mulighed for at teste nye teknologier og forretningsmodeller i et sikkert miljø.

I samarbejde med Finanstilsynet kan virksomhederne optaget i FT Lab afprøve deres produkt eller service på rigtige kunder – eller deres prototype på det pågældende udviklingsstadie. Den enkelte virksomhed får hurtigere afklaret, hvilken tilladelsestype forretningsmodellen er omfattet af. På den måde kan virksomheden mere effektivt realisere sine planer om at komme ud på markedet. Samtidig giver det virksomheden såvel som Finanstilsynet mulighed for at blive klogere på den pågældende teknologianvendelse eller forretningsmodel (innovationen) og finde ud af, i hvilket omfang virksomheden er underlagt den finansielle lovgivning, og hvordan en virksomhed kan iagttage reguleringen på en tidssvarende måde.

Finanstilsynet sætter sammen med virksomheden rammerne for testen, sådan at den både er sikker for virksomheden og for eventuelle kunder, der skal deltage i testen. Virksomheden og Finanstilsynet indgår i forbindelse med testen en aftale om en testplan. Virksomheder, der ønsker at deltage i FT Lab, bliver underlagt en række begrænsninger, eksempelvis for antallet af kunder og omfanget af forretningen. Disse begrænsninger vil fremgå af testplanen. Virksomheden vil samtidig løbende skulle forsikre Finanstilsynet om testens korrekte udførelse.

Virksomhederne skal selv finde brugere, hvis testen skal udføres på rigtige kunder. Finanstilsynet hjælper ikke med dette.

Hvordan bliver man optaget i FT Lab?

Finanstilsynet har fastsat en række udvælgelseskriterier, som alle ansøgninger til FT Lab bliver vurderet efter. Udvælgelseskriterierne ligger til grund for vurderingen af, om en virksomheds teknologi eller forretningsmodel er egnet til at indgå i FT Lab. Virksomheden skal ikke nødvendigvis opfylde samtlige kriterier, men kan omvendt ikke optages, hvis teknologien eller forretningsmodellen står direkte i modsætning til et eller flere af kriterierne. Finanstilsynet foretager en samlet vurdering af virksomhedens ansøgning i forhold til alle kriterierne. Herefter udvælger Finanstilsynet endeligt de virksomheder, som bliver tilbudt en plads i FT Lab.

De fem udvælgelseskriterier:

  • Aktiviteten er direkte eller indirekte omfattet af den finansielle lovgivning.
  • Der er tale om en ny teknologi eller en ny forretningsmodel.
  • Tjenesten eller produktet er til fordel for samfundet eller forbrugerne.
  • Virksomheden har behov for adgang til FT Lab.
  • Virksomheden er klar til at indgå i FT Lab’s testforløb.

I denne tabel uddybes, hvilke faktorer der kan indikere, om en virksomheds ansøgning opfylder udvælgelseskriterierne. Tabellen indeholder alene eksempler på, hvilke faktorer Finanstilsynet kan inddrage i vurderingen.

Pilotrunden i tal
  • Finanstilsynet modtog i alt seks ansøgninger til pilotrunden af FT lab.
  • To virksomheder blev udvalgt til at foretage testforløb.
  • De to testforløb vedrørte machine learning og blockchain.
  • Fokus for pilotrunden var at forstå, hvordan anvendelse af ny teknologi til udførelse af kendte aktiviteter kan efterleve den eksisterende regulering.
Baggrund

Finanstilsynet byder igen virksomheder velkommen til at afprøve nye teknologier og forretningsmodeller i FT Lab.

Som led i regeringens initiativer for at fremme iværksætteri og digitalisering gav Folketinget sin opbakning til at styrke Finanstilsynets indsats på fintechområdet. Dette er udmøntet i fem konkrete fintechinitiativer, hvoraf FT Lab er ét.

FT Lab er en ny måde at tænke myndighedsudøvelse på indenfor det finansielle område. FT Lab gør det muligt for virksomheder på dette område at afprøve nye teknologier og forretningsmodeller i samarbejde med Finanstilsynet.

Hensigten med FT Lab er, at fintechvirksomheder hurtigere kan få afprøvet nye teknologier og forretningsmodeller. Virksomheder, der bliver optaget i FT Lab, kan teste deres løsning indenfor nogle begrænsninger fastsat af Finanstilsynet. Dette skal sikre, at forsøg bliver gennemført på en betryggende måde Testforløbet i FT Lab skal hjælpe både virksomhederne og Finanstilsynet med at forstå brugen af nye teknologier og forretningsmodeller. Denne forståelse skal gøre virksomhederne i stand til hurtigere at komme i gang med nye innovative løsninger.

Danmark har i de seneste år etableret sig som en Europæisk fintech hub. Det anslås, at der i 2017 var op mod 17.500 arbejdspladser indenfor fintech i Danmark. Dette tal forventes at stige yderligere i de kommende år. Læs mere her.