Lave renter presser kreditinstitutters kerneforretning

De danske kreditinstitutter fik i 2018 et overskud på godt 40 mia. kr. Det er 13 mia. kr. mindre end året før. Faldet kan hovedsageligt tilskrives lavere kursreguleringer.

Kontakt

Kontorchef

Niki Saabye
+4533558260
nis@ftnet.dk

Indtjeningen i kreditinstitutternes kerneforretning, målt på nettorenteindtægter, har de senere år været presset af meget lave renter og af et skift i udlånsmassen mod relativt flere realkreditlån, der typisk har en lavere rentemarginal.

Kreditinstitutterne har ikke i samme grad som tidligere været i stand til at kompensere de faldende nettorenteindtægter med højere gebyrindtægter.

Kreditinstitutternes kapitalforhold er ikke forbedret

Siden finanskrisen har der været en tendens til, at kreditinstitutterne hvert år forbedrede deres kapitalposition. Dette er ikke fortsat i 2018. Det skal bl.a.  ses i lyset af en fortsat stigende kapitaludlodning (udbyttebetalinger og aktietilbagekøb) i 2018 på 27,6 mia. kr. mod 24,9 mia. kr. året før.

Realkreditinstitutternes samlede udlån er fortsat stigende

Realkreditinstitutternes samlede udlån steg i 2018 og vækst i udlån og boligpriser var bredt funderet i landsdelene. Der er gjort flere tiltag for at adressere risiko forbundet med boliglån til private, herunder er der indført retningslinjer for adgang til risikable lån. Indberetninger til Finanstilsynet viser, at andelen af risikable lån er faldet markant siden retningslinjerne trådte i kraft den 1. januar 2018.

Finanstilsynet ser tegn på større risikotagning og nye risici (likviditetsrisici) forbundet med fundingen af udlånet. Likviditetsrisiko i realkreditsystemet kommer bl.a. via krav om supplerende sikkerhed, produktudvikling og øget brug af derivater i fundingen. Af hensyn til det danske realkreditsystems betydning for den finansielle stabilitet er det vigtigt at undgå øget kompleksitet og risiko i systemet.

Grobund for større risikoappetit i pengeinstitutter

Udfordringerne med at tjene penge på kerneforretningen skaber grobund for en større risikoappetit og deraf større risikotagning i f.eks. ejendomsrelaterede eksponeringer og boligudlån i vækstområder. Den stigende risikoappetit øger pengeinstitutternes sårbarhed over for et generelt tilbageslag i økonomien og faldende aktivpriser, herunder boligpriser. Den seneste krise viste, at især projektfinansiering er et segment med meget høj risiko. Finanstilsynet har i flere tilfælde ved inspektioner i små og mellemstore pengeinstitutter konstateret en høj risikovillighed på området. Finanstilsynet forventer, at pengeinstitutterne fastlægger klare rammer i kreditpolitikken og løbende styrer kreditrisikoen forsigtigt.

Om analysen

Opgørelsen sammenfatter de konsoliderede regnskabs- og nøgletal for både penge- og realkreditinstitutter.

Finanstilsynet har også, i lighed med tidligere år, udsendt separate analyser med udviklingen for henholdsvis pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs markedsudviklingsartiklerne for pengeinstitutterrealkreditinstitutter og kreditinstitutter.