Finanstilsynet følger ESMA’s retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Finanstilsynet har den 31. marts 2016 meddelt ESMA, at Finanstilsynet har til hensigt at efterleve retningslinjerne.

Efterlevelse vil ske ved, at Finanstilsynet indarbejder retningslinjerne i tilsynet med de relevante finansielle virksomheder. Retningslinjerne er også gældende for fondsmæglerselskaber og kreditinstitutter, der yder investeringsservice samt eksterne forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF’er), når de yder accessoriske tjenesteydelser (jf. artikel 6, stk. 4, litra a) og b) i AIFMD).

Retningslinjerne har til formål at fastlægge kriterierne for en vurdering af, om et gældsinstrument omfatter en struktur, som gør det vanskeligt for kunden at forstå den involverede risiko. Derudover fastlægger retningslinjerne kriterier for strukturerede indlån, der omfatter en struktur, som gør det vanskeligt for kunden at forstå afkastrisikoen eller omkostningerne ved opsigelse af produktet før tid.

Retningslinjerne vil finde anvendelse samtidig med MiFID II, dvs. fra og med den 3. januar 2018. I tilfælde af at anvendelsesdatoen for MiFID II ændres, vil anvendelsesdatoen for retningslinjerne blive ændret i overensstemmelse hermed.

Læs retningslinjerne her