Nye regler for forsikringsselskabers og tværgående pensionskassers regnskaber

Finanstilsynet har udstedt en ny ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (regnskabsbekendtgørelsen).

Den nye ændringsbekendtgørelse har nr. 1442 og er dateret 3. december 2018 (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203780 ).

 

Regnskabsbekendtgørelsen, som den samlet ser ud efter udstedelsen af den nye ændringsbekendtgørelse (uofficiel sammenskrivning), kan downloades her.

 

Ændringsbekendtgørelsen indeholder følgende elementer:

 

  1. Virksomheder omfattet af bekendtgørelsen, der ikke er børsnoterede, fritages for pligten til at udarbejde og offentliggøre halvårsrapporter.

  2. Der indføres nye krav til noteoplysninger om aktiver og forpligtelser til dagsværdi, herunder specielt krav til oplysninger om aktiver i niveau 3 (alternative investeringsaktiver).

  3. Der indføres regler om, at materielle investeringsaktiver, som ikke er investeringsejendomme, skal indregnes og måles efter samme regler som investeringsejendomme, dvs. til dagsværdi med værdiregulering i resultatopgørelsen.

  4. Reglerne om indregning og måling af leasingaftaler tilpasses reglerne i IFRS 16.

  5. Reglerne om oplysninger om følsomhed over for risici ændres, herunder gøres det muligt, at oplysningskravene om følsomhed fra Solvens II-reglerne også kan anvendes i regnskaberne.

  6. Kravet om oplysning af nøgletallet solvensdækning ændres fra at være et noteoplysningskrav til at være en oplysning, der skal gives i ledelsesberetningen.

  7. Diverse sproglige præciseringer.

 

Reglerne i ændringsbekendtgørelsen træder i kraft med virkning for års- og delårsrapporter med regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2019 eller senere. De nye regler om indregning og måling af leasingaftaler kan dog vælges udskudt, så de første gang anvendes i regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2020. Reglerne i ændringsbekendtgørelsen kan helt eller delvis vælges anvendt allerede i årsrapporter for 2018.

 

Finanstilsynet har samtidig med ændringsbekendtgørelsen udsendt en vejledning om oplysninger om aktiver og forpligtelser til dagsværdi i årsrapporter for forsikringsselskaber, vejledning nr. 10035 af 3. december 2018 (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203818). Vejledningen retter sig mod de nye regler med oplysningskrav om aktiver og forpligtelser til dagsværdi, herunder oplysningskravene vedrørende aktiver i niveau 3 (alternative investeringsaktiver).

 

Forsikring og Pension havde i sit høringssvar i forbindelse med udstedelsen af ændringsbekendtgørelsen udtrykt ønske om at få ophævet § 69 a, stk. 5, i regnskabsbekendtgørelsen, som indebærer, at den såkaldt forenklede metode for beregning af præmiehensættelser ikke kan anvendes, hvis virksomheden indregner en fortjenstmargen for de pågældende forsikringer i opgørelsen af virksomhedens kapitalgrundlag. Dette ønske er ikke imødekommet i den udstedte ændringsbekendtgørelse, og § 69 a, stk. 5, er derfor fortsat gældende.

 

 

Reglerne for opgørelse af præmiehensættelser inden for rammerne af solvenskapitalopgørelsen (Solvens II-balancen) indeholder også en mulighed for en såkaldt forenkling, jf. EIOPAs Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser, teknisk bilag III (https://eiopa.europa.eu/Publications/Guidelines/DA%20-%20GL%20on%20valuation%20of%20technical%20provisions_rev.pdf ).

 

Den forenklede metode, der kan anvendes efter EIOPAs retningslinjer, svarer ikke til den forenklede metode efter § 69 a, stk. 2-4, i regnskabsbekendtgørelsen.

 

Finanstilsynet betragter den forenklede beregningsmetode efter EIOPAs retningslinjer som en fremgangsmåde, der opfylder hovedreglen i § 69 i regnskabsbekendtgørelsen. De præmiehensættelser, der fremkommer ved anvendelse af EIOPAs forenklede metode, kan derfor anvendes også i regnskabet.

 

Hvis den forenklede metode som beskrevet i EIOPAs retningslinjer anvendes inden for rammerne af solvenskapitalopgørelse (Solvens II-balancen), følger det af § 69 a, stk. 5, at den forenklede metode som beskrevet i § 69 a, stk. 2-4, i regnskabsbekendtgørelsen ikke kan anvendes i regnskabet.