Temaundersøgelse af pensionsselskabernes betalingsaftaler med kapitalforvaltere

Finanstilsynet har gennemført en undersøgelse af, hvordan livforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (virksomhederne) fører kontrol med, at der i forbindelse med handel af finansielle instrumenter optaget til handel på en markedsplads, udført af kapitalforvaltere, afregnes til korrekte priser. Herunder har Finanstilsynet bedt virksomhederne om at redegøre for, om kursskæring eller lignende er en betalingsmetode (helt eller delvist), som anvendes i virksomhedernes aflønningsaftaler med kapitalforvaltere.

Kontakt

Underdirektør

Per Plougmand Bærtelsen
33 55 83 45
ppb@ftnet.dk

Virksomhederne refererer i de fleste tilfælde til best execution i Mifid II, og virksomhederne oplyser, at afregning er sket i overensstemmelse med disse principper. Det betyder, at virksomhedernes udgangspunkt for kontrol med handler er de kontraktmæssige forvaltningsaftaler med kapitalforvalterne. Derudover understreger flere virksomheder, at de udfører en grundig udvælgelses- og godkendelsesproces ved valg af kapitalforvaltere.

 

Undersøgelsen har derudover vist, at flere virksomheder udfører stikprøvekontroller med henblik på at verificere, at de udtagne handler er gennemført til markedspris. Kontrollerne er da typisk underlagt virksomhedernes interne revisionsenhed eller en selvstændig enhed, som administrerer og kontrollerer gennemførte handler. Finanstilsynet vurderer, at der generelt set sker en kontrol af de gennemførte handler, men at kontroller gennemføres i varierende omfang på tværs af virksomheder. Finanstilsynet vurderer derfor, at de enkelte virksomheder med fordel kan sætte fokus på, om den opfølgning, der sker, sikrer tilstrækkelig kontrol og i øvrigt sikrer opfyldelse af de reguleringsmæssige forpligtelser, der udspringer af outsourcingreglerne.

 

Finanstilsynet vil fremover i det løbende tilsyn have forøget fokus på tilgang til og omfang af de kontroller, der gennemføres, og hvordan virksomhedernes opfølgning på den eventuelle outsourcing finder sted.

 

Ud af i alt 31 livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er der enkelte virksomheder, der oplyser, at de anvender kursskæring eller betalingsmetoder, der minder om kursskæring, i et eller andet omfang. Langt størstedelen af virksomhederne afviser kursskæring, mens enkelte virksomheder tilkendegiver, at de ikke har kendskab til, at kursskæring skulle foregå i deres virksomheder.

 

Kursskæring eller lignende har ikke hidtil indgået i branchens opgørelse af ÅOK/ÅOP. Finanstilsynet kan konstatere, at Forsikring & Pension nu har genbesøgt omkostningshenstillingen om ÅOK/ÅOP i forhold til håndteringen af kursskæring og spreads.