Statistiske analyser

191 resultater

 • Markedsudvikling i 2017 for firmapensionskasser
  Emne:
  2017, Markedsudvikling, Forsikring og pension
  Firmapensionskasserne oplevede en tilbagegang i det samlede resultat fra 2016 til 2017. Resultatet var på -0,5 mia. kr. mod 1,7 mia. kr. året før.
 • Halvårsartikel 2018 for realkreditinstitutter
  Emne:
  2018, Realkreditinstitutter, Markedsudvikling
  Realkreditinstitutterne opnåede i første halvår 2018 et resultat, der generelt lå højt sammen-lignet med halvårsresultaterne de seneste 11 år. Det samlede resultat før skat var på ca. 9,5 mia. kr., jf. figur 1. Indtjeningen faldt dog i forhold til et resultat før skat på 12,4 mia. kr. i første halvår 2017. Faldet kan bl.a. henføres til et fald i kursreguleringer, der bliver negative, højere nedskrivninger på udlån og et fald i indtjeningen i dattervirksomheder1. Renset for indtjeningen i dattervirksomheder var nettoindtjeningen på niveau med halvårsresultaterne i 2015 og 2016.
 • Halvårsartikel 2018 for pengeinstitutter
  Emne:
  2018, Pengeinstitutter, Markedsudvikling
  De danske pengeinstitutter var i første halvår af 2018 fortsat påvirket af positive konjunkturer og genererede store overskud på sektorniveau. Resultaterne var dog lavere end i første halvår 2017. Overordnet har danske pengeinstitutters regnskaber siden finanskrisen været i positiv udvikling med store overskud som følge de senere år, jf. figur 1.
 • Markedsudvikling i 2017 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
  Emne:
  2017, Forsikring og pension, Markedsudvikling
  Kundernes samlede pensionsopsparing (hensættelserne) i de danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser voksede i 2017 med 7,4 pct. til i alt ca. 2.500 mia. kr. Bruttopræmierne – kundernes indbetalinger – beløb sig til 164,5 mia. kr., hvilket var en stigning på 7,3 pct. i forhold til 2016.
 • Markedsudvikling i 2017 for skadesforsikringsselskaber
  Emne:
  2017, Forsikring og pension, Markedsudvikling
  De danske skadesforsikringsselskaber havde i 2017 et samlet resultat på 11,3 mia. kr., svarende til en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Fremgangen var bl.a. drevet af stigende præmieindtægter og faldende forsikringsmæssige driftsomkostninger.
 • Markedsudvikling i 2017 for fondsmæglerselskaber
  Emne:
  2017, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Markedsudvikling
  Fondsmæglerselskaberne kom samlet set ud af 2017 med et resultat efter skat på 813 mio. kr. hvilket svarer til en egenkapitalforrentning på 55 pct.
 • Markedsudviklingen i 2017 for investeringsfonde
  Emne:
  2017, Markedsudvikling
  Formuen i de danske investeringsfonde voksede med ca. 10 pct. i 2017 og kan tilskrives både netto kapitalindstrømning og positive værdireguleringer.
 • Markedsudviklingen i 2017 for realkreditinstitutter
  Emne:
  Markedsudvikling, Realkreditinstitutter, 2017
  2017 var overordnet et godt år for de danske realkreditinstitutter.
 • Markedsudvikling i 2017 for pengeinstitutter
  Emne:
  2017, Markedsudvikling, Pengeinstitutter
  Pengeinstitutternes indtjening var i 2017 højere end i årene op til finanskrisen. Fremgangen var dog ikke drevet af kerneforretningen i form af nettorenter, der blev presset af de fortsat meget lave renter, men især af gebyrindtægter, kursreguleringer og historisk lave nedskrivninger på udlån. Se pengeinstitutternes regnskabstal i appendiks.
 • Markedsudviklingen i 2017 for kreditinstitutter
  Emne:
  2017, Markedsudvikling
  Finanstilsynet har udsendt en ny markedsudviklingsartikel, der for første gang viser den samlede udvikling i regnskabstallene på koncernbasis for de danske penge- og realkreditinstitutter.
 • Markedsudviklingsartikel for forsikringsmæglervirksomhed 2016
  Emne:
  Markedsudvikling, 2016
  Forsikringsmæglernes omsætning steg med 11 pct. fra et niveau på 1.274 mio. kr. ultimo 2015 til 1.409 mio. kr. ultimo 2016. Stigningen kan henføres til både nye og allerede eksisterende selskaber.
 • Markedsudviklingen i 2016 for fondsmæglerselskaber
  Emne:
  2017, Markedsudvikling, Investeringsområdet, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet
  Fondsmæglerselskaberne fik samlet set et dårligere resultat i 2016 end året før. Denne generelle tilbagegang kan primært tilskrives et fald i kerneindtjening fra nettokurtager, -gebyrer og -provisionsindtægter og særligt fra investeringsservice med aktieprodukter.
 • Markedsudvikling i 2016 for firmapensionskasser
  Emne:
  2016, Forsikring og pension, Markedsudvikling
  Firmapensionskasserne opnåede et samlet resultat på 3,8 mia. kr. i 2016 mod et resultat på 0,7 mia. kr. i 2015.
 • Halvårsartikel 2017 for realkreditinstitutter
  Emne:
  2017, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Markedsudvikling
  De danske realkreditinstitutter fik i årets første seks måneder en fremgang på 60 pct. i forhold til 1. halvår 2016. Resultatet før skat steg samlet set med 5,5 mia. kr. til i alt 12,4 mia. kr., viser Finanstilsynets gennemgang af halvårsregnskaberne
 • Markedsudvikling i 2016 for skadesforsikringsselskaber
  Emne:
  2016, Markedsudvikling, Forsikring og pension
  De danske skadesforsikringsselskaber fik et godt år i 2016 med et samlet resultat på 10,8 mia. kr., en stigning på 47 pct. i forhold til året før. Fremgangen var drevet af lavere erstatningsudgifter og højere afkast af investeringerne, viser en ny analyse fra Finanstilsynet.
 • Halvårsartikel 2017 for pengeinstitutter
  Emne:
  2017, Pengeinstitutter, Markedsudvikling
  Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber.
 • Markedsudviklingen i 2016 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
  Emne:
  2016, Markedsudvikling
  De danske pensionskasser og livsforsikringsselskaber øgede sidste år deres investeringer i alternative aktiver som for eksempel kredit, infrastruktur og skovbrug med 14 pct. til i alt 289 mia. kr. Det viser en ny analyse fra Finanstilsynet.
 • Markedsudviklingen i 2016 for realkreditinstitutter
  Emne:
  Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Realkreditinstitutter, Markedsudvikling, 2016
  Realkreditinstitutternes samlede udlån steg sidste år med 2,6 pct. til i alt 2.720 mia. kr. godt hjulpet af de stigende boligpriser i dele af landet, viser Finanstilsynets analyse af årsregnskaberne.
 • Markedsudviklingen for pengeinstitutter i 2016
  Emne:
  Pengeinstitutter, Markedsudvikling, Pressemeddelelser
  Pengeinstitutternes regnskaber for 2016 indikerer, at dansk økonomi generelt har lagt krisen bag sig. Pengeinstitutterne har styrket indtjeningen væsentligt i de senere år, og alene i 2016 steg overskuddet med mere end 40 pct., fremgår det af ny analyse fra Finanstilsynet.
 • Markedsudvikling 2016 for kollektive investeringer
  Emne:
  Markedsudvikling, 2016
  Kollektive investeringer er blevet danskernes foretrukne investeringsprodukt til opsparing. Formuen placeret i traditionelle kollektive investeringer i danske fonde er stigende, og ved udgangen af 2016 udgjorde den næsten 2.050 mia. kr. Derudover havde andre alternative investeringsfonde ca. 86 mia. kr. under forvaltning.