FT Lab

Finanstilsynets regulatoriske sandkasse, hvor udvalgte virksomheder kan teste deres innovative forretningsmodeller i et sikkert miljø.

Kontakt

Fintech Hotline


33 55 84 00 (kl. 10-14)
fintech@ftnet.dk

Ansøgningsskema

Hent skemaet

Udvælgelseskriterier

Hent udvælgelseskriterier

1. Formål

Det overordnede formål med FT Lab for Finanstilsynet er:

At skabe et sikkert miljø, hvor det er muligt at afprøve nye teknologier og forretningsmodeller inden for det finansielle område.

For at opfylde formålet fastsættes nogle konkrete målsætninger for FT Lab: 

 1. Sikre grundlag for at afprøve innovative finansielle produkter og tjenester
 2. Fremme udviklingen af gavnlige finansielle produkter og tjenester til forbrugere og samfundet
 3. Klæde Finanstilsynet på til bedre at forstå fintech
 4. Understøtte anvendelse af ny teknologi i den finansielle sektor

Det er dog vigtigt at understrege, at virksomheder, der deltager i FT Lab, til enhver tid er underlagt gældende lovgivning. 

Brugen af ny teknologi, eller nye forretningsmodeller, i den finansielle sektor kan i visse tilfælde være svært at placere indenfor den eksisterende finansielle lovgivning. Derfor er der behov for at skabe et miljø – FT Lab – hvor udvalgte virksomheder kan teste deres teknologi eller forretningsmodel.

Det er hensigten med FT Lab, at virksomheder hurtigere kan få afprøvet deres nye teknologier og forretningsmodeller i samarbejde med Finanstilsynet. Det betyder at virksomheder, der bliver optaget i FT Lab, vil kunne teste på et begrænset antal kunder, under rammer fastsat af Finanstilsynet. Dette skal både hjælpe virksomhederne og Finanstilsynet med at forstå anvendelsen af ny teknologi og forretningsmodeller indenfor det finansielle område. 

Der vil kun være plads til et begrænset antal virksomheder i FT Lab ad gangen. Baseret på de erfaringer Finanstilsynet gør sig med de første virksomheder, som kommer gennem et testforløb, vil der efterfølgende blive åbnet op for nye ansøgere. 

Som udgangspunkt vil der være adgang for både fintech iværksættere såvel som allerede etablerede fintech virksomheder. Adgangen til FT Lab vil således være baseret på de nedenfor listede kriterier. 

Et testforløb i FT Lab vil kunne løbe i op til seks måneder, afhængigt af en nærmere aftale mellem Finanstilsynet og den pågældende virksomhed.

2. Hvad kan du i FT Lab?

Med FT Lab skaber Finanstilsynet et sikkert miljø hvor virksomheder kan teste nye teknologier og forretningsmodeler. 

I FT Lab kan virksomheder, i samarbejde med Finanstilsynet, få lov til at afprøve deres produkt eller service på rigtige kunder. Tanken er at gøre det muligt for virksomhederne i FT Lab hurtigere at finde ud af hvilken tilladelsestype den udviklede forretningsmodel er omfattet af, således at virksomheden mere effektivt kan realisere sine planer om at komme ud på markedet. Samtidig giver det virksomheden, og Finanstilsynet, mulighed for at blive klogere på innovationen og finde ud af, i hvilket omfang virksomheden er underlagt den finansielle lovgivning.

FT Lab er altså for virksomheder med innovationer eller helt nye forretningsmodeller, der kan være svære at placere inden for den eksisterende lovgivning. Men virksomhederne skal samtidig være klar til at få afprøvet deres produkt og forretningsmodel på rigtige kunder.

Finanstilsynet vil sammen med virksomheden sætte rammerne for testen, således at den både er sikker for virksomheden og for kunderne. Der vil i forbindelse med testen blive indgået en aftale om en testplan mellem virksomheden og Finanstilsynet. Det vil fremgå af testplanen, under hvilke begrænsninger testen må udføres. Virksomheder, der ønsker at deltage i FT Lab, vil således blive underlagt en række begrænsninger, eksempelvis i henhold til antallet af kunder og omfanget af forretningen. Virksomheden vil samtidig løbende skulle forsikre Finanstilsynet om testens korrekte udførelse.

Finanstilsynet hjælper ikke virksomhederne med at finde brugere til testforløbet.

3. Hvem kan ansøge?

Da der er tale om et nyt initiativ, vil der i første omgang kun gives adgang for fem virksomheder til FT Lab. Finanstilsynet har fastsat en række udvælgelseskriterier, som alle ansøgere vil blive vurderet efter. Ud-vælgelseskriterierne ligger til grund for vurderingen af, hvorvidt en virksomheds teknologi og/eller for-retningsmodel er egnet til at indgå i FT Lab. Den enkelte virksomhed skal ikke nødvendigvis opfylde samtlige kriterier, men kan ikke optages, hvis teknologien og/eller forretningsmodellen står direkte modsætning til et eller flere af kriterierne. Finanstilsynet foretager en samlet vurdering af virksomhedens ansøgning i forhold til alle kriterierne. Herpå vil der ske en endelig udvælgelse af de virksomheder, som vil blive tilbudt adgang til FT Lab. De fem udvælgelseskriterier er:

 • Er aktiviteten direkte eller indirekte omfattet af den finansielle lovgivning?
 • Er der tale om en ny teknologi eller en ny forretningsmodel?
 • Er tjenesten eller produktet til fordel for samfundet og/eller forbrugerne?
 • Er der behov for adgang til FT Lab?
 • Er virksomheden klar til at indgå i FT Lab testforløb?

I denne tabel uddybes, hvilke faktorer, der kan indikere, om en virksomheds ansøgning opfylder udvælgelseskriterierne. Tabellen indeholder alene eksempler på, hvilke faktorer Finanstilsynet kan inddrage i vurderingen.  

Som udgangspunkt vil FT Lab været åbent for tre typer af virksomheder:

 1. Finansielle virksomheder, der allerede har en tilladelse efter den finansielle lovgivning, men som vil afprøve en ny teknologi eller forretningsmodel. 
 2. Virksomheder, som ikke har den fornødne tilladelse efter den finansielle lovgivning, til at udbyde den ønskede aktivitet.
 3. Virksomheder, hvor det er usikkert, om aktiviteten kræver en tilladelse efter den finansielle lovgivning.

Virksomheder omfattet af kategori 1 kan eksempelvis være et pengeinstitut eller et forsikringsselskab, eventuelt i partnerskab med en fintech-virksomhed, som ønsker at teste en teknologi og/eller forretningsmodel i FT Lab.

Virksomheder omfattet af kategori 2 og 3 kunne eksempelvis være fintech iværksættere, som endnu ikke her opnået en tilladelse efter den finansielle lovgivning, eller virksomheder, der ikke tidligere har udført aktiviteter, som er omfattet af den finansielle lovgivning.  

For virksomheder omfattet af kategori 2 vil adgangen til FT Lab i første omgang være begrænset til følgende tilladelsestyper:

 • Udsteder af e-penge
 • Udbyder af betalingstjenester
 • Kontooplysningstjeneste
 • Registreret AIF
 • AIF 
 • Finansielle rådgivere (herunder investeringsrådgiver og boligkreditformidler)
 • Fondsmægler
 • Forsikringsformidlere
 • Markedspladser (Multilateral Trading Facilities)

I dette tilfælde vil virksomheden i forbindelse med igangsættelsen af testforløbet i FT Lab skulle opnå en af ovennævnte tilladelser, med en række betingelser og restriktioner, eksempelvis i relation antallet af kunder, volumen af investeringer eller omfanget af aktiviteter. 

4. Ansøgning

Før virksomheden påbegynder en ansøgning til FT Lab, bør den nøje gennemgå alt materiale offentliggjort på disse sider. FT Lab er for virksomheder med et behov for at teste en forretningsmodel på rigtige kunder. Det er derfor afgørende for virksomhedens deltagelse, at produktet eller forretningsmodellen er udviklet tilstrækkeligt til at det er muligt at indgå i et testforløb. Det skal eksempelvis være muligt at kunne indgå aftaler med kunder og teste produktet eller forretningsmodellen i løbet af testperioden. 

Ligeledes bør virksomheden gennemgå udvælgelseskriterierne grundigt, da en del af ansøgningen indebærer virksomhedens forklaring på, hvordan virksomheden lever op til disse kriterier. 

Alle ansøgere skal udfylde dette ansøgningsskema.

Når virksomheden har udfyldt ansøgningsskemaet, sendes det , samt eventuelle bilag, til fintech@ftnet.dk.

5. Første kohorte i FT Lab  

Fristen for indsendelse af ansøgningsskema, samt eventuelle bilag, til første kohorte i FT Lab var den 23. marts 2018. Finanstilsynet afholdt onsdag den 28. februar et orienteringsmøde om FT Lab.  Præsentation fra orienteringsmødet kan findes her.

Læs pressemeddelelser angående første kohorte i FT Lab her:

 

6. Anden kohorte i FT Lab

Finanstilsynet vil snarest muligt offentliggøre dato for, hvornår der igen kan ansøges om deltagelse i FT Lab.

  

 7. Mere info om regulatoriske sandkasser

Find de europæiske tilsynsmyndigheders fælles rapport om regulatoriske sandkasser og innovation hubs her.