Andre afgørelser

Som led i tilsynsarbejdet træffer Finanstilsynet løbende afgørelser og beslutninger rettet mod finansielle virksomheder samt udstedere og investorer på værdipapirmarkedet.

838 resultater

 • Afgørelse om ikke at udvide forretningsomfanget
  Emne:
  2019, Afgørelser, Forsikring og pension, Kapital, Ledelse og styring, Solvens II
  Finanstilsynet har den 10. juli 2019 givet Gefion Insurance A/S et påbud om ikke at udvide forretningsomfanget, idet selskabet som følge af, at Finanstilsynet den 10. juli 2019 har pålagt selskabet et kapitaltillæg til solvenskapitalkravet, ikke har et kapitalgrundlag, der er tilstrækkeligt til at dække selskabets opgjorte solvenskapitalkrav.
 • Afgørelse om fastsættelse af kapitaltillæg
  Emne:
  2019, Afgørelser, Forsikring og pension, Kapital, Ledelse og styring, Solvens II
  Finanstilsynet pålægger Gefion Insurance A/S (herefter Gefion Insurance eller selskabet) pr. dags dato at supplere selskabets solvenskapitalkrav (herefter SCR) med et kapitaltillæg på 39,2 mio. kr., jf. § 350 b, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed.
 • Påbud om ophør af udbud af det af Jyske Realkredit A/S udbudte realkreditprodukt (RTL-X)
  Emne:
  2019, Afgørelser, Finansielle instrumenter, Realkredit
  Finanstilsynet har den 3. juli 2019 givet Jyske Realkredit A/S et påbud om ophør af udbud af et realkreditprodukt (RTL-X). Det udbudte realkreditprodukt (RTL-X) er efter Finanstilsynets vurdering ikke inden for det lovlige virksomhedsområde i henhold til § 8 eller § 24 i lov om finansiel virksomhed. Beslutningen om tilsynsreaktionen er truffet af Finanstilsynets bestyrelse.
 • Afgørelse vedrørende anmodning om genoptagelse – den kapitalmæssige behandling af den bundne fondsreserve i Danmarks Skibskredit A/S i Danmarks Skibskredit-koncernens kapitalopgørelse
  Emne:
  2019, Afgørelser, Regnskabskontrol, Kapital
  Finanstilsynet har truffet afgørelse om genoptagelse af Finanstilsynets afgørelse af 1. november 2016, hvor Finanstilsynet bl.a. vurderede, at den bundne fondsreserve i Danmarks Skibskredit A/S kan indregnes i Danmarks Skibskredit-koncernens kapitalgrundlag med et beløb svarende til den bundne fondsreserves forholdsmæssige andel af kapitalkravet i Danmarks Skibskredit A/S. Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.
 • Afgørelse om ophævelse af stemmerettigheder for Marble Road Group ApS
  Emne:
  2019, Afgørelser, Fit and proper, Koncernforhold, Manglende tilladelse, Rådgivning og egnethed
  Finanstilsynet har ved afgørelse af 2. april 2019 frataget stemmerettigheder i medfør af § 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.
 • Afgørelse om ophævelse af stemmerettigheder for Network Capital Group Holding A/S
  Emne:
  2019, Afgørelser, Fit and proper, Koncernforhold, Manglende tilladelse, Rådgivning og egnethed
  Finanstilsynet har ved afgørelse af 2. april 2019 frataget stemmerettigheder i medfør af § 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.
 • Afgørelse om ophævelse af stemmerettigheder for Yassine Holding ApS
  Emne:
  2019, Afgørelser, Fit and proper, Koncernforhold, Manglende tilladelse, Rådgivning og egnethed
  Finanstilsynet har ved afgørelse af 11. april 2019 frataget stemmerettigheder i medfør af § 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.
 • Afgørelse om ophævelse af stemmerettigheder for Olalde Holding ApS
  Emne:
  2019, Afgørelser, Fit and proper, Koncernforhold, Manglende tilladelse, Rådgivning og egnethed
  Finanstilsynet har ved afgørelse af 2. april 2019 frataget stemmerettigheder i medfør af § 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.
 • Afgørelse om ophævelse af stemmerettigheder for Storegade ApS
  Emne:
  2019, Afgørelser, Fit and proper, Koncernforhold, Manglende tilladelse, Rådgivning og egnethed
  Finanstilsynet har ved afgørelse af 2. april 2019 frataget stemmerettigheder i medfør af § 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.
 • Afgørelse om ophævelse af stemmerettigheder for DanWork ApS
  Emne:
  2019, Afgørelser, Fit and proper, Koncernforhold, Manglende tilladelse, Rådgivning og egnethed
  Finanstilsynet har ved afgørelse af 2. april 2019 frataget stemmerettigheder i medfør af § 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.
 • Afgørelse om ophævelse af stemmerettigheder for Evostate Ejendomme ApS
  Emne:
  2019, Afgørelser, Fit and proper, Koncernforhold, Manglende tilladelse, Rådgivning og egnethed
  Finanstilsynet har ved afgørelse af 2. april 2019 frataget stemmerettigheder i medfør af § 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.
 • Afgørelse vedr. fratagelse af stemmerettigheder
  Emne:
  2019, Afgørelser, Fit and proper, Koncernforhold, Manglende tilladelse, Rådgivning og egnethed
  Finanstilsynet har ved afgørelse af 2. april 2019 frataget stemmerettigheder i medfør af § 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.
 • Afgørelse om ophævelse af stemmerettigheder for Dansk OTC Invest
  Emne:
  2019, Fit and proper, Koncernforhold, Manglende tilladelse, Rådgivning og egnethed, Afgørelser
  Underoverskrift: Finanstilsynet har ved afgørelse af 2. april 2019 frataget stemmerettigheder i medfør af § 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.
 • Afgørelse om dispensation fra tilbudspligt til aktionærerne i Danske Andelskassers Bank A/S
  Emne:
  Afgørelser, 2019, Overtagelsestilbud
  Accura ved Lars Grønkjær har den 26. marts 2019 anmodet om dispensation fra pligten til at offentliggøre et købstilbud til aktionærerne i Danske Andels-kassers Bank A/S (DAB) på vegne af sin klient Spar Nord A/S, jf. § 4, stk. 2, jf. § 29, stk. 1, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud.
 • Afgørelse om kollektiv produktovergang i Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger
  Emne:
  2019, Afgørelser, God skik
  Finanstilsynet har den 26. marts 2019 truffet to afgørelser om, at Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger vil handle i strid med § 4 i bekendtgørelse nr. 445 af 30. april 2018 om god skik for forsikringsdistributører, hvis pensionskasserne beslutter, at medlemmer med et betinget garanteret gennemsnitsrenteprodukt uden individuelt omvalg overgår til et markedsrentebaseret livscyklusprodukt.
 • Referencerente til brug for beregning af ÅOP ved rentestigninger i ESIS-skemaet
  Emne:
  2019, Afgørelser
  I forbindelse med indgåelse af låneaftaler med pant eller anden rettighed til fast ejendom fremgår det af kreditaftalelovens § 7 a, stk. 10, at kreditgiveren eller i givet fald kreditformidleren skal anvende oplysningsskemaet ESIS i lovens bilag 5. ESIS-skemaet indeholder en række oplysninger om låneaftalen.
 • Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger
  Emne:
  2019, Afgørelser, Pengeinstitutter, Kapital, Solvens II
  Finanstilsynet har i november 2018 været på inspektion i Andelskassen Oikos.
 • Afgørelse om, at Arbejdstagernes Pensionskasse (SISA) som tværgående pensionskasse ikke kan administrere den obligatoriske pensionsordning i Grønland
  Emne:
  2018, Forsikring og pension, Afgørelser
  Finanstilsynet har den 14. december 2018 truffet afgørelse om, at Arbejdstagernes Pensionskasse (SISA) som tværgående pensionskasse ikke kan administrere den obligatoriske pensionsordning i Grønland, jf. § 304 i lov om finansiel virksomhed, jf. anordning nr. 838 af 14. august 2012 om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed.
 • Afgørelse Exchange-Cash v/John Matthiesen
  Emne:
  2018, Afgørelser, Hvidvask, Hvidvaskafgørelser, Hvidvask og terrorfinansiering, Manglende tilladelse
  Finanstilsynet har den 26. oktober 2018 truffet afgørelse om afslag på tilladelse til udbud af valutavekslingsvirksomhed til Exchange-Cash v/John Matthiesen, jf. § 41, nr. 2 og nr. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).
 • Afgørelse om at Københavns Andelskasse er forventeligt nødlidende
  Emne:
  2018, Afgørelser, Banker og sparekasser, Hvidvask og terrorfinansiering, Kapital
  Finanstilsynet gennemførte i juni og august 2018 inspektion af Københavns Andelskasse. På inspektionen gennemgik Finanstilsynet andelskassens væsentligste risikoområder, herunder hvidvask. I forbindelse med inspektionen har Finanstilsynet konstateret en lang række overtrædelser af den finansielle regulering og hvidvaskloven.