Påtale for at overskride fristen for indberetning af en ledende medarbejders transaktion

Finanstilsynets afgørelse af 4. januar 2019 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 4. januar 2019 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om en transaktion i første halvår af 2018.

 

Den ledende medarbejders transaktion var en tildeling af betingede aktier som led i et vederlagsprogram. Det fremgår af vederlagsprogrammet, at betingelsen for, at de betingede aktier vester er, at den ledende medarbejder fortsat er ansat og i en uopsagt stilling på vestingtidspunktet.

 

En ledende medarbejder har pligt til at underrette Finanstilsynet, når den ledende medarbejder foretager transaktioner i finansielle instrumenter, som vedrører den pågældende udsteder. Transaktioner, der har karaktér af erhvervelse, overdragelse eller udøvelse af rettigheder er omfattet af indberetningspligten.

 

En ledende medarbejder der som led i en aflønningspakke bliver berettiget til at modtage aktier under forudsætning af opfyldelse af visse betingelser, er først omfattet af indberetningspligten, når vedkommende modtager de pågældende aktier.

 

Det er Finanstilsynets vurdering, at en betingelse om, at den ledende medarbejder fortsat skal være ansat på vestingtidspunktet, ikke er en egentlig transaktionsbetingelse, hvorfor Finanstilsynet finder, at transaktionen både er indberetningspligtig på tidspunktet, hvor de betingede aktier tildeles og på tidspunktet, hvor de betingede aktier vester og aktier i udstederselskabet overdrages til den ledende medarbejder.

Afgørelsen er indbragt for Erhvervsankenævnet.