Redegørelse om inspektion af GXG Markets A/S

Værd at vide

Tilsynsreaktioner er en samlebetegnelse for Finanstilsynets reaktioner over for lovovertrædelser eller forøget risiko i virksomheder under tilsyn.


Tilsynsreaktioner omfatter påbud, påtaler, risikooplysninger, tvangsbøder og politianmeldelser.

Indledning

Finanstilsynet gennemførte i november 2014 en ordinær inspektion af GXG Markets A/S (”GXG”) på selskabets adresse i Horsens.

Inspektionen havde til formål at kontrollere GXG’s håndtering af de iboende risici ved selskabets forretningsmodel. Herudover havde Finanstilsynet fokus på GXGs kapitalforhold, samt forretningsmodellens generelle holdbarhed.

Sammenfatning og risikovurdering

GXG har tilladelse til at drive det regulerede marked GXG Official List og til at drive de multilaterale handelsfaciliteter GXG First og Main Quote som accessorisk virksomhed.

GXGs forretningsmodel er baseret på optagelse af selskaber til handel, samt godkendelse af andre aktører med et andet hjemland end Danmark – i flere tilfælde fra tredjelande med stor geografisk afstand til Danmark.

Forretningsmodellen stiller derfor store krav til GXGs evne til at kunne kontrollere, at udstederselskaberne og handelsmedlemmerne er hæderlige og egnede til at få adgang til GXGs handelspladser.

Herudover stiller forretningsmodellen store krav til GXGs evne til efterfølgende at kunne udøve en fyldestgørende og rettidig overvågning af handlen samt af udstederselskabernes oplysningsforpligtelser (markedsovervågning).

Finanstilsynet har tidligere meddelt GXG en række risikooplysninger, påtaler, påbud og politianmeldt GXG i sager, som omhandlede GXGs optagelse af selskaber til handel.

Finanstilsynet konstaterede ved inspektionen, at GXG havde optaget adskillige tredjelandsbaserede udstederselskaber til handel på sine markedspladser i strid med GXGs egne regler. I flere tilfælde havde GXG efter Finanstilsynets opfattelse fortolket sine regler på en sådan måde, at selskaber lige netop kunne blive optaget, mens GXG i flere andre tilfælde slet ikke havde iagttaget sine egne adgangskriterier.

Det er Finanstilsynets vurdering, at GXG groft har tilsidesat de risikooplysninger, som Finanstilsynet over en længere periode har fremhævet for GXG, og at GXG – ved at optage de mange yderligere selskaber – har påtaget sig risici, som selskabet historisk set ikke har været i stand til at håndtere.

Finanstilsynet bemærker desuden, at GXG i 2014 kun har haft et positivt resultat i 2 måneder. Det var i månederne umiddelbart før september 2014, hvor GXGs reviderede regler, som medførte væsentlige begrænsninger for, hvilke selskaber der kunne optages til handel, trådte i kraft. Efter Finanstilsynets opfattelse bekræfter dette, at GXG har haft et økonomisk incitament til at optage så mange selskaber som muligt til handel før reglernes ikrafttræden, uden i øvrigt at tage stilling til den særlige risiko, som optagelsen af selskaberne medførte, og som Finanstilsynet havde henledt GXGs opmærksomhed på.

Finanstilsynet konstaterede under inspektionen, at GXG internt i organisationen havde tilladt langt over 70 sager om mulig overtrædelse af GXG’s egne regler at blive opbygget uden hverken at sagsbehandle disse eller at foretage den lovpligtige indberetning til Finanstilsynet.

GXG havde på tidspunktet for undersøgelsen endnu ikke et fuldt overblik over sagerne, men havde dog konstateret, at flere omhandlede ”fraud claims” eller anden adfærd, som kunne give anledning til mistanke om bedrageri.

Det er Finanstilsynets vurdering, at de gjorte observationer bekræfter den risiko ved GXGs forretningsmodel, som Finanstilsynet i gentagne tilfælde har henledt GXGs opmærksomhed på.

Finanstilsynet finder, at det er et udtryk for grov forsømmelighed, at GXG har tilladt så mange sager at blive oparbejdet, uden at GXG hverken har sagsbehandlet disse eller foretaget underretning til Finanstilsynet.

Finanstilsynet bemærker særligt, at flere af sagerne kan have bevirket, at investorer eller andre kan have lidt tab som følge af bedragerisk adfærd.

Som operatør af et reguleret marked er GXG ansvarlig for, at markedet drives på en betryggende og hensigtsmæssig måde.

Det er Finanstilsynets vurdering, at om end der er stor forskel med hensyn til den egentlige drift af den primære aktivitet (GXG Official List) og accessoriske aktivitet (GXG First Quote og GXG Main Quote), bærer GXG ligeledes et overordnet og grundlæggende ansvar for, at også de accessoriske aktiviteter drives på en betryggende og hensigtsmæssig måde, herunder eksempelvis at de privatretlige regler for drift af en multilateral handelsfacilitet håndhæves.

Finanstilsynets inspektion har afdækket, at GXG i gentagne og grove tilfælde har forsømt og tilsidesat sine egne regler og interne retningslinjer. Som konsekvens heraf har GXG eksponeret sig selv og markedet for netop de risikoelementer, som selvsamme regler har til hensigt at håndtere og reducere.

Det er på denne baggrund Finanstilsynets vurdering, at GXG ikke har drevet sit regulerede marked og sine multilaterale handelsfaciliteter på en betryggende og hensigtsmæssig måde. En sådan drift er uforenelig med fortsat opretholdelse af selskabets tilladelser, hvorfor det er Finanstilsynets vurdering, at selskabets tilladelser bør inddrages.

Finanstilsynet sendte på denne baggrund et udkast til afgørelse om inddragelse af GXGs tilladelser til GXG den 29. maj 2015.

Den 29. juni 2015 offentliggjorde GXG en meddelelse om, at GXG med øjeblikkelig virkning havde indført et stop for optagelse af nye selskaber til handel på GXGs markedspladser. I meddelelsen oplyste GXG, at optagelsesstoppet var begrundet med, at GXG havde indledt dialog med Finanstilsynet om selskabets regulatoriske forhold, herunder at GXG overvejede en frivillig indlevering af selskabets tilladelser til at drive tilsynsbelagt virksomhed.

GXG har efterfølgende, den 6. juli 2015, offentliggjort en meddelelse om, at GXG har besluttet at indlevere selskabets tilladelser, hvorved GXGs aktiviteter ophører med virkning pr. 18. august 2015.

Henset til, at GXG har besluttet at indlevere selskabets tilladelser, vil Finanstilsynet i sagens natur henlægge sagen om inddragelse af GXGs tilladelser.