Redegørelse om inspektion i Fanø Sparekasse

Finanstilsynet var i august-september 2018 på inspektion i Fanø Sparekasse.

Finanstilsynet var i august-september 2018 på inspektion i Fanø Sparekasse, hvor de væsentligste områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, og hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sideløbende har Finanstilsynet undersøgt, hvorvidt sparekassens kapitalopgørelse er konsistent med reglerne herom.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassens forretningsmodel er baseret på traditionel pengeinstitutvirksomhed med fokus på mindre erhvervsdrivende og privatkunder, der overvejende hører til i lokalområdet.

Sparekassen har som følge af et stort og voksende indlånsoverskud valgt at have en større placering i obligationer i forhold til balancen end sammenlignelige institutter. Sparekassen fik på denne baggrund påbud om, at området skal beskrives som en del af forretningsmodellen.

Sparekassen havde på tidspunktet for inspektionen negativ basisindtjening, hvilket gør den fremtidige udvikling i kapitalforholdene meget afhængig af konjunktursituationen. Sparekassen fik derfor en risikooplysning om at være særlig opmærksom på at skabe lønsomhed.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet i alt 36 udlån udtaget ved stikprøve, heraf 13 kreditforringede udlån, 13 udlån med forhøjet kreditrisiko og 10 svage udlån. I alt svarede de gennemgåede udlån til ca. 15 procent af de samlede udlån og garantier før nedskrivninger pr. 31. marts 2018.

Finanstilsynet var generelt enigt med sparekassen i forhold til risikoklassifikation af kunder, dog viste kreditgennemgangen enkelte vandringer mod dårligere bonitet og højere kreditrisiko end opgjort af sparekassen pr. 30. marts 2018.

Kreditboniteten af sparekassens udlån var generelt dårligere end i sammenlignelige institutter. En stor andel af de kreditforringede udlån og af udlånene med forhøjet kreditrisiko var ydet til kunder uden for lokalområdet. Finanstilsynet vurderede samlet set, at sparekassen fortsat skulle arbejde med at forbedre sin kreditstyring.

Sparekassen fik en påtale om for sen implementering af dele af de nye IFRS 9-regnskabsregler.

Finanstilsynet konstaterede mangler i bestyrelsens arbejde. Sparekassen fik påbud om årligt at foretage aktivgennemgang og gennemgang af udlån til bestyrelse og direktion. Bestyrelsen skal føre konklusionerne til protokol, når arbejdet er gennemført.

Sparekassen har outsourcet foretagelse af indberetninger til Finanstilsynet inden for økonomi, regnskab og kapitaldækning til en tredjepart. Finanstilsynet konstaterede flere væsentlige fejl i indberetningerne. Sparekassen fik påbud om at sikre, at outsourcing-leverandøren lever op til den indgåede aftale, og at sparekassen skal udføre kontrol med det udførte arbejde.  

Inspektionen medførte en forøgelse af solvensbehovet pr. 31. marts 2018 fra 11,5 pct. til 13,5 pct. Sparekassens faktiske kapitalprocent var 31,0 pct. pr. 31. marts 2018, heri indregnet effekter af IFRS 9-overgangsordningen for kapitalopgørelse.

Sparekassen bør revurdere sin kapitalmålsætning, samt have fokus på at skabe lønsomhed og derved konsolidere sig yderligere de kommende år.