Redegørelse om inspektion i Skandia Link Livsforsikring A/S

Finanstilsynet var i december 2016 – januar 2017 på inspektion i Skandia Link Livsforsikring A/S (herefter Skandia Link).

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået med fokus på forretningsmodellen og med størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. ledelse og organisation, investeringer, risikostyring, solvensforhold, forsikringsforretning og outsourcing.

Finanstilsynet er opmærksom på, at der i den tid, der er forløbet siden inspektionen, er sket en udvikling i forhold til visse af de områder, som er omfattet af Finanstilsynets vurderinger og reaktioner.

Sammenfatning og risikovurdering

Skandia Link er med ca. 93.000 kunder et af Danmarks mindre livsforsikringsselskaber. Selskabet havde ultimo 2017 forsikringsmæssige hensættelser på 32 mia. kr. Skandia Link udbyder primært markedsrenteprodukter. Selskabet har relativt høje omkostninger. Skandia Link er ved at blive solgt til AP Pension.

Investeringsmæssige forhold

På investeringsområdet fik selskabet påbud om at sikre, at bestyrelsen i tilstrækkelig grad får kvantificeret selskabets væsentligste risici på markedsrisikoområdet og at politikken afgrænser de risici, som selskabet ønsker at påtage sig.

Bestyrelsen fik påbud om at fastlægge risikoprofilerne i tilstrækkeligt omfang for selskabets markedsrenteprodukter, særligt i forhold til livscyklusproduktet, og sikre, at retningslinjerne indeholder kontrollerbare rammer for, hvilke og hvor store risici direktionen må påføre selskabet. Herudover gav Finanstilsynet påbud om at sikre tilstrækkelig rapportering på livscyklusproduktet. Bestyrelsen fik endvidere påbud om at udarbejde de nødvendige politikker, retningslinjer og rapporteringskrav for selskabets white label-produkter.

Selskabet fik påbud om at fastsætte rammer for kreditrisici og grænser for rentestrukturrisici i bestyrelsens retningslinjer til direktionen og at undlade at henlægge beføjelser til direktionen på området for alternative investeringer, som hører til bestyrelsens ledelsesopgaver. Finanstilsynet påtalte desuden, at selskabet for bestanden af invalidepensionister først umiddelbart inden inspektionen havde opsat rammer for aktiv/passivforvaltning og koncentrationsrisici i bestyrelsens retningslinjer.

Direktionen fik et påbud om at sikre skriftlig og betryggende rapportering til bestyrelsen om overholdelsen og udnyttelsen af samtlige fastlagte grænser for risikotagning, samt sikre, at der foretages rapportering på direktionens videregivne rammer.

Finanstilsynet konstaterede, at selskabet i forbindelse med en ændring af investeringsstrategien ikke samtidigt fik opdateret selskabets informationsmateriale for et af selskabets produkter. Selskabet fik derfor påbud om at sikre, at selskabets informationsmateriale ikke var vildledende eller med urigtige angivelser.

Risikostyringsmæssige forhold

Finanstilsynet påbød selskabet at sikre, at bestyrelsen på alle områder inden for risikostyringen beslutter en tilstrækkelig rapportering fra direktionen, så bestyrelsen har et indgående overblik over selskabets risici og rapporteringen i øvrigt er fyldestgørende for bestyrelsens arbejde.

Selskabet fik påbud om at sikre, at beregningen af solvenskapitalkravet (SCR) på alle områder sker i overensstemmelse med Solvens II-forordningen, herunder at kun noterede aktier klassificeres som type 1-aktier og at selskabet dokumenterer indregningen af et udskudt skatteaktiv. Ligeledes påbød Finanstilsynet selskabet at benytte en varighed i modulet ”Life Expense Risk”, der ikke er baseret på simplificerede antagelser, da dette ikke er en mulighed under Solvens II. Selskabet fik påbud om at sikre tilstrækkelig dokumentation for de anvendte risikoreduktionsteknikker og tilrette selskabets politik om udskiftning af risikoreduktionsteknikker.

Endelig skal selskabet indsende dels en redegørelse, der beskriver selskabets anvendelse af risikofrie rentekurver i en anden valuta end den pågældende valuta til at beregne renterisiko, dels en redegørelse der beskriver betydningen af selskabets anvendte antagelser og fremregninger i den løbende overvågning af risici og SCR.

Aktuarmæssige forhold

Nytegningsgrundlaget for markedsrenteprodukter antog en overdødelighed for aldre under 65. Selskabet fik derfor påbud om at anmelde teknisk grundlag for nytegning, hvor præmien er betryggende for alle aldre for så vidt angår risikoelementet.

Selskabet fik endvidere i relation til værdiansættelsen af de forsikringsmæssige hensættelser på en delbestand af begrænset størrelse et påbud om at dokumentere de processer, der er indført for at vurdere valget af antagelser i forbindelse med genkøbs- og fripoliceintensitet.

Outsourcing

På outsourcingområdet var enkelte outsourcingaftaler ikke specifikke nok vedrørende krav til indholdet af og deadline for rapporteringen fra outsourcingpartneren. Bestyrelsen fik derfor påbud om at sikre, at outsourcingaftalerne indeholder tilstrækkelige krav til rapportering.

Solvensforhold

Skandia Links solvenskapitalkrav udgjorde 761 mio. kr. pr. 1. kvartal 2018, mens det samlede anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet udgjorde 1,3 mia. kr. svarende til en solvensdækning på ca. 167 pct.