Redegørelse om funktionsinspektion i Pensionskassen for Direktører i Sparekassen SDS

Finanstilsynet var i december 2018 på funktionsinspektion i Pensionskassen for Direktører i Sparekassen SDS. Inspektionen omfattede bl.a. organisering, outsourcing, solvens- og kapitelforhold og investeringer.

Sammenfatning og vurdering

 

Medlemmerne i pensionskassen er tidligere direktører og underdirektører i Sparekassen SDS samt personer, der oppebærer ægtefællepension. Pensionskassen har været lukket for tilgang siden 1989, og der er ingen tjenestegørende medlemmer. Pensionskassen havde i begyndelsen af 2018 en medlemsbestand på 38 personer, hvoraf 23 var alderspensionister.

 

Pensionskassens administration er outsourcet og drives reelt af bestyrelsen og forretningsføreren.

 

Finanstilsynet konstaterede, at der som følge af begrænsede ressourcer ikke er en tilstrækkelig funktionsadskillelse på enkelte områder, og Finanstilsynet gav derfor påbud om at etablere tilstrækkelige kompenserende foranstaltninger som kompensation for den manglende funktionsadskillelse.

 

Finanstilsynet konstaterede endvidere, at der var blevet begået en operationel fejl i forbindelse med kapitalforvaltningen. Pensionskassen blev derfor blandt andet bedt om at redegøre for, hvordan fejlen er blevet rettet op, og hvilke tiltag der er foretaget for at sikre mod gentagelser.

 

Pensionskassen havde ved udgangen af 3. kvartal 2018 en solvensgrad på 7,1.