Redegørelse om inspektion i Quick International Money Transfer ApS (hvidvaskområdet)

Værd at vide

Tilsynsreaktioner er en samlebetegnelse for Finanstilsynets reaktioner over for lovovertrædelser eller forøget risiko i virksomheder under tilsyn.


Tilsynsreaktioner omfatter påbud, påtaler, risikooplysninger, tvangsbøder og politianmeldelser.

Indledning

Finanstilsynet har i juni 2013 foretaget inspektion hos Quick International Money Transfer ApS (herefter Quick Money Transfer eller selskabet) med henblik på at undersøge, om selskabet overholder gældende regler på hvidvaskområdet.

Risikovurdering og sammenfatning

Quick Money Transfer har en begrænset tilladelse til at udøve pengeoverførselsvirksomhed (selvstændig tilladelse). Selskabet har tre forretningssteder i København.
Selskabet er derudover agent for tre betalingsinstitutter, som alle har tilladelse i Storbritannien. For to af disse betalingsinstitutter fungerer virksomheden efter det oplyste som såkaldt ”superagent”. Funktionen som ”superagent” indebærer ifølge direktøren, at selskabet opsøger og indgår aftaler med nye agenter i Danmark, og at selskabet i forbindelse hermed bliver ansvarlig for agenternes overholdelse af hvidvaskloven. Inspektionen omfattede i udgangspunktet ikke selskabets udøvelse af agentvirksomhed for de tre udenlandske betalingsinstitutter, men Finanstilsynet blev opmærksom på forhold i relation til agentvirksomheden, som behandles i Finanstilsynets afgørelse.
Quick Money Transfer har oplyst, at den selvstændige tilladelse alene anvendes til pengeoverførsler til Pakistan. Via agentaftalerne tilbydes overførsler til hele verden (120 lande).
Finanstilsynets undersøgelse har givet anledning til en række påbud på baggrund af:

  • Anvendelse af underagenter
  • Mangelfulde interne procedurer og undervisning.
  • Manglende legitimation af kunder.
  • Utilstrækkelig efterlevelse af opmærksomheds-, overvågnings, undersøgelses- og indberetningspligt.
  • Manglende efterlevelse af EU forordningerne om henholdsvis finansielle sanktioner og pengeoverførsler.

Det er Finanstilsynets vurdering, at Quick Money Transfers foranstaltninger med henblik på at begrænse risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme er helt utilstrækkelige, og at selskabet har overtrådt væsentlige bestemmelser i hvidvaskloven. I denne vurdering er specielt lagt vægt på, at selskabets høje risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering. Derudover anser Finanstilsynet selskabets anvendelse af ulovlige agenter som en alvorlig overtrædelse af lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Finanstilsynet har derfor besluttet at anmelde selskabet til politiet.
Finanstilsynet vurderer, at selskabet har en høj risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering. Det begrundes med, at der generelt vurderes at være en betydelig risiko for, at pengeoverførselsvirksomheder (non-banking) kan blive udnyttet til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Derudover henvises til, at Financial Action Task Force (FATF), har placeret Pakistan på deres mørkegrå liste. Listen omfatter lande, hvori FATF har vurderet, at der er en forhøjet risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme, og hvor det enkelte land ikke har gjort tilstrækkelige fremskridt i at adressere manglerne eller ikke har forpligtet sig til en handlingsplan udarbejdet i fællesskab med FATF.

Agentvirksomhed – lov om betalingstjenester og elektroniske penge

Selskabet udøver pengeoverførselsvirksomhed for tre udenlandske betalingsinstitutter via underagenter. Det er uklart, hvor mange agenter selskabet samarbejder med, idet der ikke er overensstemmelse mellem det af selskabet oplyste og de oplysninger, som fremgår af de tre betalingsinstitutters hjemmeside. Lov om betalingstjenester og elektroniske penge samt betalingstjenestedirektivet giver ikke mulighed for, at en agent af et udenlandsk betalingsinstitut, i dette tilfælde Quick Money Transfer, udøver virksomhed gennem underagenter, som ikke er registreret hos Finanstilsynet som selvstændige agenter af de udenlandske betalingsinstitutter. Finanstilsynet har konstateret, at selskabets pengeoverførselsvirksomhed udøvet via tilknyttede underagenter er ulovlig og selskabet har fået påbud om at ophøre med dette.

Hvidvaskloven

Finanstilsynet vurderer, at selskabets undervisningsmateriale er meget overordnet. Materialet gennemgår ikke selskabets procedure eller reglerne i hvidvaskloven. Finanstilsynet har påbudt selskabet at sikre, at selskabets ansatte og hvidvaskansvarlig er bekendt med de pligter, der fremgår af hvidvaskloven og udarbejde tilstrækkelige skriftlige interne regler herom.
Finanstilsynet har vurderet selskabets procedurer for legitimation af kunder og har udvalgt en række kunder til stikprøvegennemgang. Alle selskabets kunder legitimeres som lejlighedskunder – en lempelse i forhold til den almindelige legitimationsprocedure. Dette sker på trods af, at selskabet betragter de fleste kunder som faste kundeforhold. På denne baggrund har Finanstilsynet påbudt selskabet at sikre, at henholdsvis selskabets faste kunder og lejlighedskunder bliver legitimeret i tilstrækkelig grad, samt at gennemføre procedurer, som sikrer, at selskabet indhenter tilstrækkelige oplysninger om kunders formål med forretningsforbindelsen og det tilsigtede omfang heraf. Derudover er selskabet påbudt at sikre, at identitets- og kontroloplysninger opbevares, i mindst 5 år efter at kundeforholdet er ophørt.
Selskabet har oplyst, at det er normalt forekommende, at flere personer samler sine betalinger til én samlet overførsel til familien i Pakistan – primært med det formål at mindske størrelsen på overførselsgebyret. Selskabet legitimerer i disse tilfælde alene den kunde, som de har kontakt med og ikke de andre betalingsafsendere. Finanstilsynet har påbudt selskabet at indføre procedure, således at det fastslås, om den, selskabet har kontakt med, handler på egne vegne eller handler på vegne af en anden person, at personen er bemyndiget hertil, at personens identitet klarlægges ud fra en risikovurdering, samt at den reelle kunde identificeres og legitimeres.  
Selskabet har ikke konkrete eksempler på, at medarbejderne har været opmærksomme på en mistænkelig transaktion, og selvom selskabet oplyser at overvåge alle kundetransaktioner, har selskabet ikke haft sager, hvor de har undersøgt en mistænkelig transaktion nærmere, og har derved heller ikke foretaget indberetning til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).
Det er Finanstilsynets opfattelse, at selskabets efterlevelse af hvidvasklovens krav om opmærksomhedspligt og overvågning er utilstrækkelig. Finanstilsynet har derfor påbudt selskabet at indføre procedurer, der sikrer, at selskabet opdager mistænkelige transaktioner, samt at selskabet undersøger mistænkelige transaktioner og noterer og opbevarer resultater af heraf i 5 år.