Beregningsmodul for LCR

Kontakt

Kontorchef

Anne-Sofie Reng Japhetson
41 93 35 31
aja@ftnet.dk

Henvendelse kan også ske til Likviditetsteamet i Finanstilsynetlikviditet@ftnet.dk

Danske kreditinstitutter har siden 30. juni 2014 indberettet månedlige LCR-data til Finanstilsynet efter de nye COREP skemaer. Som følge af at indberetningsskemaerne kun indeholder poster på enkeltniveau og ikke tal for totale højlikvidide aktiver, samlede outflows eller samlede inflows, er der i skemaerne heller ikke noget tal for institutternes LCR. Det skyldes, at den endelige LCR-standard først blev kendt, da den delegerede forordning, som implementerer LCR, blev offentliggjort 10. oktober 2014. LCR forordningen forventes at træde i kraft 1. oktober 2015.

Finanstilsynet har udarbejdet et beregningsmodul, som med udgangspunkt i LCR forordningen kan beregne en approksimativ LCR på baggrund af COREP-indberetningerne. LCR-beregningen vil for nærværende være udtryk for en approksimation. Det skyldes, at institutterne hidtil har indberettet efter reglerne angivet i CRR, som på visse punkter adskiller sig fra reglerne i LCR forordningen. Desuden vil man ikke generelt kunne lave den nøjagtige beregning af LCR på basis af det nuværende COREP skema, da der i visse tilfælde mangler oplysninger i skemaerne.

Finanstilsynet har ønsket at dele beregningsmodulet med sektoren, som et redskab til at understøtte institutterne i deres indberetning af LCR data til Finanstilsynet og for at understøtte institutterne i deres tilpasningsproces imod overholdelse af LCR kravet, når dette bliver gældende. Der er således udelukkende tale om et vejledende værktøj, og ikke om implementering af et LCR krav.

EBA har på baggrund af LCR forordningen revideret den implementerede tekniske standard (ITS) for LCR rapportering med tilhørende nye indberetningsskemaer og et beregningsmodul. De nye skemaer forventes dog først at kunne være klar til brug for indberetninger i løbet af 1. halvår 2016, hvorfor man indtil da vil fortsætte med de eksisterende COREP skemaer. Det af Finanstilsynet offentliggjorte beregningsmodul, vil således kun være aktuelt frem til indførelsen af det reviderede COREP LCR modul.

Yderligere gøres opmærksom på, at der fortsat udestår emner til fortolkning i LCR forordningen, hvorfor der kan blive behov for at justere Finanstilsynets beregningsmodul løbende.