Nationale Regler

Reglerne findes i Finanstilsynets lovsamling.

Reglerne findes i Finanstilsynets lovsamling her.

1. Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (lov nr. 598 af 12/06/2013) (FAIF -loven) implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde.

  

2. Bekendtgørelser

Finanstilsynet har i en række bekendtgørelser fastsat nærmere regler om blandt andet definitionen af alternative investeringsfonde, markedsføring af alternative investeringsfonde og aflønning.  Bekendtgørelserne findes på de nedenstående links.

3. Vejledninger