Spørgsmål og svar

Se de oftest stillede spørgsmål om følgende emner:

 

1. Generelt 

• Hvad er en alternativ investeringsfond?

Definitionen af en alternativ investeringsfond følger af § 2, stk. 1 i bekendtgørelse om alternative investeringsfonde. En alternativ investeringsfond er en enhed, der rejser kapital fra en række investorer med henblik på at investere denne kapital efter en defineret investeringspolitik og hvor ejere af andele i enheden, som en kollektiv gruppe ikke har nogen daglige beføjelser eller kontrol over enheden.

Hverken den juridiske form eller hvad virksomheden investerer i har betydning i forhold til vurderingen af, hvorvidt en virksomhed er omfattet af loven. En typisk alternativ investeringsfond vil være en kapitalfond (private equity fond), venturekapitalfond eller en hedgefond. Investeringsselskaber som ikke er omfattet af UCITS reglerne, samt enheder med eksponering mod f.eks. ejendomme, råvarer og energi vil være andre typiske eksempler på enheder som er omfattet af loven. En konkret vurdering af en enhed kan imidlertid være nødvendig for at kunne fastslå, om enheden er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
 
• Hvilke faktorer kan hjælpe med at afgøre, om en enhed er omfattet af FAIF -loven?

I vurderingen af om en enhed er en alternativ investeringsfond (omfattet af loven) eller erhvervsvirksomhed (undtaget fra loven), foretager Finanstilsynet en helhedsvurdering af enheden ud fra dens strategi, aktiviteter og organisatoriske indretning. I vurderingen ser Finanstilsynet blandt andet på følgende forhold:
- Er det primære fokus på drift af enhedens aktiver frem for på enhedens investeringsaktiviteter?
- - Et primært fokus på driften af enhedens aktiver vil indikere, at enheden kan være undtaget fra loven.
- Hvad er enhedens kernekompetence?
- - Udførelse af en kommerciel eller industriel aktivitet frem for en investeringsrelateret aktivitet vil indikere, at enheden kan være undtaget fra loven.
- Er enhedens organisation opbygget til at varetage driften af aktiverne og/eller service af enhedens kunder?
- - En driftsorienteret organisering vil indikere, at enheden kan være undtaget fra loven.  
- Hvor sker værdiskabelsen i enheden?
- - Genereres indtjeningen primært fra investeringsaktiviteterne, vil dette indikere, at enheden kan være omfattet af loven.  
 
- Hvilke aktiviteter er ledelsens samt relevante risikotageres ressourcer primært dedikeret til?
- - Anvendes ressourcerne primært på driftsaktiviteterne vil dette indikere, at enheden kan være undtaget fra loven.
- Har enhedens ledelse samt relevante risikotagere ansættelsesforhold i andre enheder?
- - Såfremt der foreligger andre ansættelsesforhold, vil dette indikere, at enheden er omfattet af loven.
- I hvilket omfang er enhedens primære funktioner og aktiviteter outsourcet til en anden enhed?
- - Er enhedens primære funktioner og/eller aktiviteter outsourcet til en anden enhed, vil dette indikere, at enheden er omfattet af loven.
- Er enheden administreret af en anden enhed?
- - Dette indikerer, at enheden er omfattet af loven.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den ovenstående liste ikke er udtømmende, og at ikke alle de ovenstående elementer skal være opfyldt for at en enhed vil kunne anses for at være omfattet af loven. Til at foretage vurderingen gennemgår Finanstilsynet typisk enhedens regnskaber, vedtægter, relevante kontrakter eller aftaler med tredjemand, prospekt, udbuds- og/eller markedsføringsmateriale samt andet materiale, der kan være relevant for den konkrete vurdering.
 
 Hvornår skal en forvalter begynde at indberette til Finanstilsynet iht. FAIF -loven?

Overholdelse af FAIF -loven, herunder indberetning, skal ske fra det tidspunkt, hvor forvalteren er omfattet af FAIF -loven.  Nærmere information om indberetninger til Finanstilsynet: https://www.finanstilsynet.dk/da/Indberetning/Virksomhedsomraader/Forvaltere%20af%20alternative%20investeringsfonde.aspx
 
• Hvilke aktiver skal medregnes i opgørelsen af aktiver under forvaltning, hvis en forvalter indgår i koncern med andre forvaltere?

Det følger af § 6, stk. 3, at i beregningen af ”den samlede værdi af de aktiver, som virksomheden i alt forvalter, skal aktiver, der forvaltes enten direkte eller indirekte via et selskab, som forvalteren er knyttet til gennem fælles forvaltning, har bestemmende indflydelse over eller er knyttet til gennem en betydelig direkte eller indirekte besiddelse, medregnes”.

Hvis en forvalter indgår i en koncern med andre forvaltere, skal de aktiver, herunder aktiver som er omfattet af lov om investeringsforeninger m.v., og som forvaltes af andre forvaltere, ikke medregnes i opgørelsen af aktiver under forvaltning i henhold til § 6, stk. 3, blot fordi forvalterne er søsterselskaber. Dette gælder dog kun i det omfang, at der er tale om to separate enheder.

Eksempelvis så vil de samlede aktiver på tværs af forvaltningsvirksomhederne skulle medregnes i opgørelsen af aktiver under forvaltning i det omfang, at fondene, som forvaltes af de to søsterselskaber, forvaltes af samme medarbejdere, eller at opdelingen på flere forvaltere i samme koncern har karakter af omgåelse.

• Vil alternative investeringsfonde af den lukkede type omfattet af FAIF -lovens § 195 skulle medregnes i forbindelse med opgørelsen af tærskelværdierne jf. FAIF -lovens § 6, stk. 1?

Alternative investeringsfonde, der lever op til betingelserne i § 195 skal ikke medregnes, når tærskelværdierne skal beregnes efter § 6, stk. 1.

 

2. Markedsføring

• Hvornår vil der være tale om markedsføring af en alternativ investeringsfond, i det omfang at fonden kun etableres, hvis der opnås tilstrækkelige tegningstilsagn?

Så snart en forvalter har fået tilladelse eller er registreret som forvalter af alternative investeringsfonde må forvalteren markedsføre nye alternative investeringsfonde (AIF 'er) til professionelle investorer i Danmark. Det er i den forbindelse Finanstilsynets opfattelse, at der vil være tale om markedsføring, selvom den enkelte alternative investeringsfond først etableres, hvis der opnås tilstrækkelige tegningstilsagn. Dette gælder i det omfang, at en investor giver tilsagn om at investere i fonden fx ved et ”letter of intent” eller lignende. Indledende møder, hvor det ikke er muligt for en investor, at forpligte sig til at erhverve andele i AIF ’en vil ikke være at opfatte som markedsføring (se nedenfor).
 
• Kan tredjelandsforvaltere, der ønsker at markedsføre tredjelands AIF ’er i Danmark, opnå tilladelse til også at markedsføre disse AIF ’er overfor detailinvestorer i Danmark?

Tredjelandsforvaltere kan få tilladelse til at markedsføre alternative investeringsfonde jf. § 5 a i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Se i øvrigt også bekendtgørelse om markedsføring til detailinvestorer. 
 
• Er salg på anmodning omfattet af reglerne om markedsføring?

Der er tale om markedsføring i det omfang, at der rettes henvendelse til investorer eller annonceres med henblik på at sælge andele eller aktier i alternative investeringsfonde (AIF ’er). Salg på anmodning fra en kunde vil ikke være at opfatte som markedsføring, så længe, at der ikke har været nogen form for annoncering eller lignende af AIF ’en. 
 
• Er børsnotering at opfatte som markedsføring til detailinvestorer?

Børsnotering og udbud i børsretlig forstand anses som markedsføring. Hvis børsnoteringen er sket, inden FAIF -loven trådte i kraft (før 22. juli 2013), og der ikke foretages noget nyt udbud, men der udelukkende kan handles med allerede udstedte aktier via sekundært salg på børsen, anses dette også som markedsføring. Virksomheden skal således have en forvalter (FAIF ) med tilladelse samt en markedsføringstilladelse til salg til detailinvestorer. Alle børsnoterede AIF ’er er således underlagt markedsføringsreglerne i FAIF -loven.
 
• Er det markedsføring, hvis man afholder møder med potentielle investorer inden oprettelsen af fonden?

Indledende møder med potentielle investorer, inden den alternative investeringsfond (AIF ’en) er oprettet, og inden der foreligger et Private Placement Memorandum (PPM), prospekt eller lignende vil ikke være at opfatte som markedsføring. Det er i den forbindelse en forudsætning, at det ikke er muligt for investor at forpligte sig til at erhverve andele i AIF ’en.
 
• Kan en alternativ investeringsfond, som er omfattet af overgangsreglerne i lov om forvaltere af alternative

investeringsfonde gennemføre et nyt offentligt udbud eller en offentlig kapitaludvidelse uden at have en godkendt forvalter?

Nej. Såfremt en alternativ investeringsfond gennemfører en børsnotering eller en offentlig kapitaludvidelse efter 22. juli 2013, skal den alternative investeringsfond, forud for gennemførslen af udbuddet, have udpeget en forvalter med tilladelse. Denne forvalter skal desuden have tilladelse til at markedsføre den pågældende alternative investeringsfond til detailinvestorer, inden børsnoteringen eller kapitaludvidelsen kan gennemføres.
 
• Hvad ligger der i forvalteren uden markedsføringspas’ pligt til offentliggørelse af de informationer som den alternative investeringsfond, fra et tredjeland, løbende skal offentliggøre i hjemlandet?

I forbindelse med markedsføringen af alternative investeringsfonde fra et tredjeland, er forvalteren forpligtet til at offentliggøre, i Danmark, de dokumenter som den alternative investeringsfond løbende skal offentliggøre i fondens hjemland. Forvalterens offentliggørelse skal ske på samme måde som offentliggørelse i den alternative investeringsfonds hjemland. Kravet om forvalterens offentliggørelse af dokumenter og oplysninger skal opfyldes så de er tilgængelige i Danmark.

Ved oplysninger og dokumenter der bliver frigivet på et andet sprog end dansk og engelsk, kræves det at forvalteren sørger for at offentliggørelsen bliver oversat til enten dansk eller engelsk. Ved dokumenter og oplysninger frigivet via internettet kan offentliggørelsen i visse tilfælde opfyldes ved at offentliggøre en reference til hvor dokumenterne og oplysningerne kan findes. I det tilfælde, at oplysninger frigives på hjemmesider, der ikke anvender dansk eller engelsk, skal forvalteren frigive dokumenterne på en forinden oplyst hjemmeside der anvender enten dansk eller engelsk. Oplysningen om hvilken hjemmeside der vil blive anvendt til forvalterens offentliggørelse af dokumenter og oplysninger kan med fordel indføres som tillæg til Finanstilsynets ansøgningsskema og markedsføringsmaterialet, således at det er tydeligt for både Finanstilsynet og investorerne. Det bemærkes, at der ikke er krav om at offentliggørelse via internettet skal anvende et særligt internet domæne.
 
• Hvis det påhviler tredjelandets tilsynsmyndighed at offentliggøre dokumenter og oplysninger fra en alternativ investeringsfond, hvem skal så offentliggøre dette i Danmark?

Hvor offentliggørelse sker igennem en myndighed i et tredjeland, påhviler det forvalteren at sørge for offentliggørelse i Danmark. Offentliggørelsen skal ikke udføres igennem en tilsvarende offentlig myndighed i Danmark for at kunne antages offentliggjort, i overensstemmelse med § 6 i bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland i Danmark.
 
• Hvis der ikke eksisterer krav eller regler for offentliggørelse af informationer for en alternativ investeringsfond fra et tredjeland, hvorledes opfylder forvalteren, uden markedsføringspas, kravet om offentliggørelse?

I det tilfælde hvor der ikke er regler, der forpligter den alternative investeringsfond fra et tredjeland til at offentliggøre af oplysninger og dokumenter, skal forvalteren ikke offentligøre yderligere informationer i Danmark, i medfør af § 6 i bekendtgørelsen om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland i Danmark. Krav om offentliggørelse eller orientering af investorer eller Finanstilsynet kan dog følge af andre regler.
 
• I forbindelse med ansøgning om tilladelse til, at markedsføre alternative investeringsfonde fra et tredjeland i Danmark, skal forvalteren jf. § 3, stk. 2, nr. 6 i bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland, medsende en erklæring fra fondens hjemlands tilsynsmyndighed om, at tilsvarende fonde vil kunne markedsføres i det pågældende land. Hvad gør man hvis fonden ikke er under tilsyn, og tilsynsmyndighederne i det pågældende land ikke vil udstede sådan en erklæring?

Såfremt tilsynsmyndighederne i fondens hjemland ikke vil udstede en erklæring for en fond som ikke er under tilsyn, vil det være tilstrækkeligt, at Finanstilsynet får en erklæring fra en advokat i fondens hjemland, hvoraf det fremgår, at fonden ikke er under tilsyn, og at tilsvarende danske fonde vil kunne markedsføre sig i det pågældende land. Det vil sige, at advokaten skal stå inde for, at det er muligt for tilsvarende danske fonde at blive markedsført i det pågældende land.

• Opfattes det som markedsføring til detailinvestorer i det omfang en pensionskasse inkluderer andele i en alternativ investeringsfond i en unit-link ordning?

Indirekte markedsføring gennem unit-link ordninger anses ikke for at være markedsføring til detailinvestorer. Dette gælder dog kun for unit-link ordninger. Alle andre former for direkte eller indirekte salg af alternative investeringsfonde til detailinvestorer betragtes som markedsføring til detailinvestorer, hvilket medfører, at forvalteren vil skulle have en særskilt tilladelse til at markedsføre andele i den enkelte alternative investeringsfond til detailinvestorer.
 
• Hvornår må en forvalter med registreret hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område begynde markedsføring?

Forvalteren må begynde markedsføring, når hjemlandets kompetente myndigheder har underrettet forvalteren om, at de har fremsendt en anmeldelse og erklæring herom til Finanstilsynet, jf. § 88 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

• Har Danmark særlige regler for private placement og kan udenlandske AIF ’er markedsføre sig i Danmark på private placement basis uden notifikation eller tilladelse, såfremt de opfylde nogle konkrete betingelser?

Nej, Danmark har ikke særlige regler for private placement og udenlandske AIF ’er har ikke mulighed for at markedsføre sig i Danmark uden notifikation eller tilladelse, hvis det sker på private placement basis. I Danmark sondres der alene mellem markedsføring til professionelle investorer og markedsføring til detailinvestorer.

• Hvilke investorer kan en alternativ investeringsfond (AIF ) markedsføres til, uden at fondens forvalter har erhvervet en tilladelse til markedsføring af AIF ’en til detailinvestorer?

En alternativ investeringsfond (AIF ) kan i udgangspunktet markedsføres til:
- Professionelle investorer
- Ledere, direktører eller andre ansatte hos en forvalter af alternative investeringsfonde. Dette gælder dog kun i forhold til investeringer i konkrete alternative investeringsfonde, som de pågældende medarbejdere er involveret i forvaltningen af, og dermed har et indgående kendskab til.
- Detailinvestorer, der forpligter sig til at investere mindst 100.000 euro, og som skriftligt erklærer, at de er bekendt med risikoen forbundet med investeringerne

I det omfang en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF ) ønsker at markedsføre en alternativ investeringsfonde (AIF ) til øvrige detailinvestorer, skal FAIF ’en have en forudgående tilladelse hertil jf. bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer.

• Skal en forvalter have ansøgt om markedsføringstilladelse til detailinvestorer i det tilfælde, at andele i en alternativ investeringsfond under forvaltning sælges til detailinvestorer, som har indgået en porteføljeplejeaftale, og dermed ikke selv træffer beslutning om investering i det pågældende aktiv?

Ja. En forvalter af alternative investeringsfonde vil skulle have erhvervet en markedsføringstilladelse til detailinvestorer for en alternativ investeringsfond, inden detailinvestorer får mulighed for at erhverve andele i fonden. Dette gælder også selvom den enkelte detailinvestor har indgået en porteføljeplejeaftale med en tredjepart og dermed ikke selv træffer beslutning om at erhverve andele i den pågældende fond.
   

3. Depositar

• Hvilke opgaver vil en depositar skulle varetage?

Depositarens opgaver kan opdeles i 3 hovedpunkter:
o  Kontrol af AIF ’ens cash flow
o  Opbevaring af AIF ’ens aktiver
o  Tilsynsfunktion

§§ 50-53 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF loven) fastsætter nærmere regler herom.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår undtagelser, generelle vilkår for drift, depositarer, gearing, gennemsigtighed og tilsyn (herefter level 2- forordningen) indeholder en række bestemmelser, som uddybende beskriver indholdet af depositarfunktionen (artikel 83-102).

Finanstilsynet har derudover udarbejdet en vejledning om depositarfunktionen, se vejledning nr. 9388 af 16. juli 2013. Vejledningen beskriver indholdet af depositarfunktionen på baggrund af bestemmelserne i loven sammenholdt med forordningen.

• Hvem kan blive depositar?

Det fremgår af FAIF -lovens § 46 hvem der kan blive depositar for en AIF , endvidere har Finanstilsynet udarbejdet en vejledning om depositarfunktionen, se vejledning nr. 9388 af 16. juli 2013.

• I hvilket omfang kan en depositar videredelegere de opgaver, den er pålagt i forhold til AIF ’en?

Depositaren må delegere opbevaringsfunktionen til tredjemand – de øvrige opgaver må ikke delegeres. Delegation af opbevaringsfunktionen må kun ske under forudsætning af, at en række betingelser er opfyldt, herunder at delegationen skal være objektivt begrundet og der ikke må være tale om omgåelse af lovens krav.  

Det er vigtigt at bemærke, at depositarens ansvar overfor AIF ’en ikke bliver påvirket af uddelegeringen.

Betingelserne for delegation findes i § 54 i FAIF -loven, og § 56 fastslår depositarens ansvar i forbindelse med delegation. Reglerne suppleres af artikel 98 og 99 i level 2-forordningen.

• Er det korrekt forstået, at depositarfunktionen er en ekstern kontrolfunktion i forhold til depositarens registreringer og etablerede procedurer, der ikke fritager FAIF ’en for ansvar for at leve op til lovens krav og for at skulle etablere interne procedurer og kontrolmiljøer?

Baggrunden for kravet om udpegning af en depositar er et ønske om en høj grad af investorbeskyttelse. Depositaren er derfor en ekstern kontrolenhed, der ikke kan eller skal erstatte FAIF ’ens interne kontrolmiljø. Udpegning af en depositar fritager ikke FAIF ’en for ansvaret for at skulle leve op til kravene i FAIF loven.

• Vil en dansk advokatvirksomhed, eller anden form for virksomhed, der opbevarer værdipapirer og andre aktiver for AIF , der er etableret i et andet EU-land, skulle godkendes som depositar af Finanstilsynet?

Den danske virksomhed skal ikke gøre noget i forhold til Finanstilsynet i relation til opbevaringen af aktiverne, men FAIF ’en skal sørge for, at der bliver udpeget en depositar i det EU-land, hvor AIF ’en er etableret i overensstemmelse med de regler, som gennemfører FAIF -direktivet i det pågældende land. Den udpegede depositar vil dernæst skulle lave en delegationsaftale med den danske virksomhed i henhold til reglerne, der gennemfører FAIF -direktivet i det pågældende land, og bestemmelserne i level 2 forordningen.
 
• Det fremgår af artikel 86, litra c, i level 2 forordningen, at depositaren skal ”gennemføre passende procedurer til ved bankdagens afslutning at kunne identificere væsentlige cash flows og især dem, som kan være uforenelige med AIF ’ens drift”. Er det tids nok, at identificering af eventuelle væsentlige cash flows sker den næste dags morgen?

Ja, det vil være rettidigt, hvis der sker en sådan gennemgang med henblik identificering af evt. væsentlige cash flows om morgenen den følgende arbejdsdag. Er der tale om en mandag, vil der således skulle foretages en gennemgang med henblik på identificering af væsentlige cash flows tirsdag morgen, og er der tale om en fredag, vil dette skulle ske mandag morgen.

Depositaren skal sørge for, at der er de nødvendige procedurer, der sikrer, at depositaren får de fornødne oplysninger til at kunne foretage en sådan gennemgang af cash flows og sikre, at der hos depositaren er faste procedurer for denne gennemgang og identificering af evt. væsentlige cash flows med særlig fokus på sådanne, der kan være uforenelige med AIF ’ens drift.

 
4. Vurderingseksperter

• Skal fx advokater og revisorer registreres som vurderingseksperter hos Finanstilsynet?

Bekendtgørelse om registrering i Finanstilsynets register over vurderingseksperter finder anvendelse på vurderingseksperter, som er omfattet af § 32, stk. 1, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., som ikke i forvejen er registreringspligtige i medfør af anden lovgivning, herunder administrative bestemmelser, eller fagetiske regler, og som ønsker optagelse i Finanstilsynets register over vurderingseksperter.

Advokater, revisorer og valuarer af fast ejendom er eksempler på virksomhedstyper, som er registreringspligtige for deres professionelle eller erhvervsmæssige aktiviteter og som via denne registrering vil leve op til kravet om registreringspligt i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. § 32, stk. 1, nr. 1.

5. Delegation

• Kan en FAIF videredelegere porteføljepleje eller risikostyring?

Porteføljepleje eller risikostyring kan videredelegeres til virksomheder, der har tilladelse til eller er registreret med henblik på forvaltning af aktiver, og som er underlagt tilsyn. Er denne betingelse ikke opfyldt, kan delegation alene ske efter forudgående godkendelse fra Finanstilsynet, jf. FAIF -loven § 40, nr. 3 og 4, og § 41.

Det fremgår af level 2 forordningens artikel 78, at følgende enheder anses for at have tilladelse til eller være registreret med henblik på forvaltning af aktiver og er underlagt tilsyn:
o Administrationsselskaber godkendt i henhold til direktiv 2009/65/EF (Investeringsforvaltnings-selskaber)
o Investeringsselskaber, som har erhvervet tilladelse i henhold til direktiv 2004/39/EF til at udøve porteføljepleje (Fondsmæglerselskaber)
o Kreditinstitutter, som har opnået tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF, og som har tilladelse til at udøve porteføljepleje i henhold til direktiv 2004/39/EF
o Eksterne FAIF ’er, der har opnået tilladelse i henhold til direktiv 2011/61/EU
o Tredjelandsenheder, der har opnået tilladelse til, eller som er registreret med henblik på forvaltning af aktiver, og som kontrolleres effektivt af en kompetent myndighed i disse lande.

• Kan en FAIF anvende cloud-løsninger til opbevaring af data?

Forvaltere af alternative investeringsfonde er ikke underlagt reglerne i bekendtgørelsen om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder. Det vil derfor være muligt at anvende cloud-løsninger til at opbevare data.

• Kan en FAIF varetage aktiviteter som nævnt i FAIF -lovens bilag 1, nr. 2, for en AIF , som forvaltes af en anden FAIF , eller for en ikke-AIF ?

Det fremgår af § 8, stk. 1, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., at en forvalter af alternative investeringsfonde med tilladelse, som ikke er selvforvaltende, ikke må udføre andre aktiviteter end dem, der er omhandlet i bilag 1, nr. 1 og 2. FAIF ’en kan videre få tilladelse til at yde accessoriske tjenesteydelser efter FAIF -lovens bilag 1, nr. 3.

Så længe en forvalter opfylder betingelserne for delegation i henhold til FAIF -lovens § 40, kan en forvalter varetage aktiviteter som nævnt i FAIF -lovens bilag 1, nr. 2, for AIF ’er, som den ikke selv forvalter.

En forvalter kan ikke varetage sådanne aktiviteter for ikke-AIF ’er, henset til ordlyden i FAIF -lovens bilag 1, nr. 2 ”andre funktioner, som en forvalter kan varetage i forbindelse med den kollektive forvaltning af en alternativ investeringsfond:”

• Hvilke ydelser kan en FAIF yde til ikke-AIF ’er og AIF ’er, som den ikke selv forvalter?

Hvis en FAIF opfylder betingelserne i kapitel 7 i FAIF -loven samt artikel 76 – 82 i level 2 forordningen vedrørende delegation, kan en FAIF varetage de funktioner, som er nævnt i FAIF -lovens bilag 1, nr. 1 og 2 for AIF ’er, som FAIF ’en ikke selv forvalter. Der skal her gøres særligt opmærksom på reglerne om et tomt selskab, jf. FAIF -lovens § 42, stk. 2 samt artikel 82 i level 2 forordningen.

En FAIF kan varetage de funktioner, som er beskrevet i FAIF -lovens bilag 1, nr. 3, overfor ikke-AIF ’er, som FAIF ’en ikke selv forvalter. Dette kræver særlig tilladelse efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. § 8, stk. 3.

• Kan en selvforvaltende AIF delegere porteføljepleje eller risikostyring?

En selvforvaltende AIF kan delegere porteføljepleje eller risikostyring, så længe delegationen er i overensstemmelse med reglerne i kapitel 7 i FAIF -loven.

• Hvem har ansvaret ved delegation?

Det følger af FAIF -lovens § 42, stk. 1, at en FAIF ’s pligter og ansvar over for de alternative investeringsfonde og disses investorer ikke påvirkes af, at forvalteren har videredelegeret opgaver til tredjemand. En FAIF vil således altid have ansvaret selvom FAIF ’en har videredelegeret opgaver til tredjemand.  
 

6. Hvidvaskregler

• Er forvaltere af alternative investeringsfonde omfattede af regler om hvidvask? 

Forvaltere af alternative investeringsfonde er omfattet af Europa-Parlamentets of Rådets direktiv 2005/60/EF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (hvidvaskdirektivet) samt de gældende standarder fra Financial Action Task Force (FATF). Forvaltere af alternative investeringsfonde er imidlertid ikke specifikt nævnt i hvidvaskloven, der implementer hvidvaskdirektivet. I øjeblikket forhandles der om et nyt hvidvaskdirektiv. I forbindelse med den kommende implementering heraf, vil hvidvaskloven blive ændret så det fremgår direkte, at forvaltere af alternative investeringsfonde er omfattet af loven. 

7. Kommanditselskaber (K/S)

• Er 10-mands kommanditselskaber undtaget af FAIF -loven?

Nej, der gælder ingen særskilt undtagelse for 10-mands kommanditselskaber. Vurderingen af, hvorvidt et 10-mands kommanditselskab er omfattet af loven skal således foretages med udgangspunkt i bestemmelserne fastsat i bekendtgørelse om alternative investeringsfonde.
 
• Hvem er en FAIF i et K/S selskab, der er en alternativ investeringsfond?

Der gælder ingen generelle regler for, hvem der er FAIF i forbindelse med et K/S (som er en AIF ). Som udgangspunkt kan den alternative investeringsfond frit udpege sin FAIF .
 

8. Kapitalforeninger

• Kan en kapitalforening have afdelinger, der investerer uden for bilag 5 og altså derfor ikke i sig selv opfylder investeringskrav til at være en kapitalforening? 

En kapitalforening kan ikke have afdelinger, der investerer i aktiver, der ikke fremgår af bilag 5 i Lov om Finansiel Virksomhed (FIL).

9. Livforsikringsselskaber

• Er kerneaktiviteten i livforsikringsselskaber omfattet af FAIF -loven? 

Kerneaktiviteten for pensionsselskaber (indbetalinger fra kunder/medlemmer til pensionsselskaber) er ikke omfattet af FAIF . FAIF kan dog have betydning for pensionsselskaber i forbindelse med investering og forvaltning af de indbetalte midler. Dette gælder eksempelvis i det omfang, hvor et pensionsselskab indgår i et investeringsfællesskab med en eller flere andre investorer.

10. Ejendomsselskaber

• Er ejendomsselskaber omfattet af FAIF -loven?

Hvorvidt et ejendomsselskab er omfattet af loven vil typisk afhænge af selskabets aktiviteter. Hvis selskabets primære aktiviteter og organisation er fokuseret på drift af ejendomme, herunder bl.a. administration, sikring af udlejning og vedligeholdelse, vil selskabet typisk være undtaget for loven. Er selskabets aktiviteter og organisation derimod i overvejende grad rettet mod investering i og udvikling af ejendomme, vil selskabet typisk være omfattet af loven. At et selskab udfører driftsrelaterede opgaver undtager ikke selskabet fra loven, hvis selskabets fokus primært er på investering i og udvikling af ejendomme.
 
• Er enheder, der alene varetager ejendomsadministration omfattet af FAIF -loven?

Nej, en enhed der alene varetager ejendomsadministration i form af funktioner relateret til ejendommens daglige drift og tilsyn med ejendommen og dens installationer og vedligeholdelsesudførelse samt vedligeholdelsesplanlægning mv. vil ikke være omfattet af FAIF -loven.
 
• Vil byggevirksomheder og ejendomsudviklere, der i kortere eller længere perioder har ejendomme på egen (koncern-) balance med henblik på et senere salg være omfattet af FAIF -loven?

Nej, såfremt hovedaktiviteten i selskabet er produktion eller opførelse af ejendomme, og erhvervelsen af ejendomme udgør en ikke-væsentlig del af selskabets samlede aktivitet, vil selskaber af denne type ikke være omfattet af FAIF -loven. Denne type selskaber vil i stedet være at opfatte som erhvervsvirksomheder jf. bekendtgørelse om alternative investeringsfonde § 3, nr. 2.

11. Gearing

• Skal træk på en kassekredit opfattes som gearing?

Gearing udtrykkes som forholdet mellem en fonds eksponering og dens nettoaktivværdi. Hvis eksponeringen er større end nettoaktivværdien vil der være tale om gearing. Det er imidlertid Finanstilsynets vurdering, at begrænset udnyttelse af en kassekredit f.eks. til dækning af administrationsomkostninger på grund af likviditetsforskydninger ikke skal medregnes i eksponeringen. Det forudsættes dog, at udnyttelsen af kassekreditten er af midlertidig karakter og kun i yderst begrænset omfang ville medføre en øget eksponering, såfremt værdien af kreditten skulle medregnes i eksponeringen.

12. Energiselskaber

• Er vind- eller sol-energiselskaber omfattet af FAIF -loven?

En enhed der direkte investerer i vindmøller eller solcelleanlæg anses i udgangspunkt for at have en forretningsmæssig strategi om at udføre en industriel aktivitet (produktion og salg af el) og er dermed undtaget fra lovens anvendelsesområde jf. bekendtgørelse om alternative investeringsfonde § 3, nr. 2. Enheder der investerer i andre enheder (f.eks. selskaber eller fonde) for derigennem at opnå en indirekte eksponering mod produktionsaktiverne vil typisk være omfattet af loven, med mindre enheden har fuld kontrol over den enhed hvori produktionsaktiverne er placeret. Endeligt skal det bemærkes, at enheder, der direkte eller indirekte er eksponeret mod produktionsaktiverne, men som forvaltes af en anden enhed, typisk vil anses for at være en alternativ investeringsfond jf. § 2, stk. 1 i bekendtgørelse om alternative investeringsfonde.

13. Afgifter

• Skal forvaltere af alternative investeringsfonde betale afgift til Finanstilsynet?

Ja. Der henvises til Lov om finansiel virksomhed § 362, stk. 2. Heraf fremgår det, at forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i Danmark, der er meddelt tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, årligt skal betale 10,5 promille af deres omkostninger til løn, provision og tantieme. Det fremgår endvidere, at der altid pålægges en minimumsafgift på 20.000 kr.

• Skal udenlandske forvaltere af alternative investeringsfonde betale afgift til Finanstilsynet?

Ja. Der henvises til Lov om finansiel virksomhed § 361, stk. 1, nr. 30-32. Heraf fremgår det, at udenlandske forvaltere af alternative investeringsfonde fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og udenlandske forvaltere af alternative investeringsfonde fra et tredjeland, som Danmark er referenceland for, der er meddelt tilladelse til at forvalte danske alternative investeringsfonde årligt betaler 20.000 kr.

Udenlandske forvaltere af alternative investeringsfonde, som er meddelt tilladelse til at markedsføre en udenlandsk alternativ investeringsfond i Danmark, betaler årligt 2.000 kr. pr. alternativ investeringsfond plus 2.000 kr. pr. afdeling.

Der henvises endvidere til lov om finansiel virksomhed § 361, stk. 2. Heraf fremgår det, at grundbeløbene i § 361, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed er angivet i 2004-priser og reguleres årligt svarende til udviklingen i Finanstilsynets bevilling på finansloven.

Udviklingen i Finanstilsynets bevilling findes her.