LTGA/QIS

Kontakt

Vicekontorchef

Jens Henrik Myllerup Laursen
33 55 83 98
jhl@ftnet.dk

Se også

For yderligere oplysninger om:

  • LTGA - klik her.
  • QIS - klik her.

Konsekvensanalyse

I forbindelse med de kommende Solvens II-regler er der foretaget flere konsekvensanalyser som alle har bidraget til udformningen af specifikke bestemmelser. Herunder kan du finde en oversigt over de forskellige konsekvensanalyser.

Long-Term Guarantee Assessment (LTGA)

Efter ønske fra trialogparterne er der udført en konsekvensberegning, som har fokuseret på de kvantitative effekter af foreslåede tiltag til at håndtere forsikringsprodukter med langfristede garantier under de kommende Solvens II-regler. Der er tale om følgende LTG-tiltag:

  • Artikel 77a om tilpasning af rentekurven i scenarier, hvor de finansielle markeder er stressede
  • Artikel 77b om ekstrapolation af rentekurven
  • Artikel 77c om matching adjustment for udvalgte livsforsikringsforpligtelser
  • Artikel 77e om matching adjustment for øvrige forsikringsforpligtelser
  • Artikel 138(4) om forlængelse af en genopretningsperiode i scenarier, hvor de finansielle markeder er stressede
  • Artikel 308b om overgangsbestemmelser for diskonteringskurven

Beregningerne indeholder 12 scenarier, som i forskelligt omfang tester den solvensmæssige effekt af tiltag til håndteringen af produkter med langfristede garantier. Finanstilsynet har udvalgt et repræsentativt udsnit af de danske forsikringsselskaber bestående af i alt 11 selskaber.

Den europæiske forsikringsmyndighed EIOPA offentliggjorde den 14. juni 2013 resultaterne af LTGA. Resultaterne viser, at alle deltagende selskaber har tilstrækkelig kapital i de 12 scenarier.

Quantative Impact Study (QIS)

En "Quantitative Impact Study" (QIS) er en konsekvensanalyse baseret på indsamlet datamateriale. Ved udførelsen af en QIS bliver de europæiske forsikringsselskaber bedt om at anvende et bestemt sæt af tekniske specifikationer ved beregningen af deres solvenskapitalkrav (SCR), minimumskapitalkrav (MCR) og tekniske specifikationer.

Analyserne var beregnet til at bistå med udformningen af de finansielle krav, som forsikringsselskaberne skal iagttage under Solvens II. Der har til dato været 5 Quantitative Impact Studies udført af CEIOPS (nu EIOPA) efter anmodning fra Kommissionen. 

 

QIS 5

Resultaterne af QIS 5 fra 2010 er den sidste fulde beregningsrunde af de kommende Solvens II-regler for kapitalkrav til forsikringsselskaber og pensionskasser. I Danmark har alle forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der bliver omfattet af Solvens II, deltaget i QIS5 og Danmark har som det eneste land opnået 100 pct. deltagelse.

I marts 2011 frigav EIOPA resultaterne af QIS 5 som blev udført mellem august og november 2010. Resultaterne viser, at 107 ud af 121 danske pensions- og forsikringsselskaber ved udgangen af 2009 kunne klare det kommende solvenskapitalkrav under Solvens II-direktivet. Den samlede konklusion er, at de danske forsikringsselskaber og pensionskasser er godt rustede og at der er relativt få selskaber som måske skal gøre noget aktivt for at opfylde de forventede fremtidige krav.

Materiale vedrørende QIS 5:

 

QIS 4
For information om QIS 4 se nærmere her.  

QIS 3
For information om QIS 3 se nærmere her.

QIS 1 og QIS 2
For information om QIS 1 og QIS 2 se nærmere her.

 

Øvrigt materiale
Øvrigt materiale om QIS kan findes på EIOPA's hjemmeside (se infoboks til højre på siden).