Regler

På denne side finder du love, overgangsbestemmelser, bekendtgørelser m.v. relateret til solvens.

Kravene til institutternes solvens og minimumskapital har til formål at sikre, at institutterne har kapital til at opfylde kreditorernes krav. Reglerne om mindstekrav til solvensdækningen samt den minimumskapital, som virksomhederne skal have, finder man i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 (CRR-forordningen) og i lov om finansiel virksomhed.

Kapitalkravet skal sammen med solvensbehovet dække ikke-forventede tab, mens der skal være taget højde for forventede tab i regnskabet. CRR-forordningen indeholder bl.a. regler om de kapitalgrundlagsposter, som kan medregnes ved opgørelsen af de finansielle virksomheders kapitalgrundlag. Kapitalgrundlaget består af kernekapital (egentlig kernekapital og hybrid kernekapital) og supplerende kapital. Fsva. penge- og realkreditinstitutter fandtes disse regler før i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, men er nu erstattet af CRR-forordningen. Basiskapitalbekendtgørelsen omfatter i dag visse fondsmæglere m.v.

De detaljerede regler om den risiko, som kapitalen skal måles i forhold til (de risikovægtede poster), kan du finde i CRR-forordningen og i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov, som Finanstilsynet har udstedt.