Vejledning til indberetning af store debitorer (KRES)

Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt indberetning til Finanstilsynet.

Del 1: Indberetning af pengeinstituttets 20 største eksponeringer

Alle pengeinstitutter skal kvartalsvis indberette instituttets 20 største eksponeringer:

 

Eksponeringsværdien, der bestemmer om eksponeringen er blandt instituttets 20 største eksponeringer, er eksponeringsværdien EFTER nedskrivninger og hensættelser og efter, der er taget hensyn til virkningen af den kreditrisikoreduktion og de undtagelser mv., der følger af CRR, fjerde del, artikel 387-403[1],  (dvs. det er værdien i punkt 8 fratrukket værdien under punkt 11, jf. nedenfor). Endvidere er følgende eksponeringer undtaget fra indberetning under del 1[2]:

 

 • Eksponeringer mod fællesejede edb-centraler

 • Eksponeringer mod kreditinstitutter under tilsyn af tilsynsmyndighed i EU

 

Del 2: Indberetning af pengeinstituttets største eksponeringer

Alle pengeinstitutter skal derudover halvårligt[3] indberette eksponeringer, der overstiger en bestemt andel af instituttets justerede kapitalgrundlag afhængig af instituttets størrelse:

 

 • Pengeinstitutter i gruppe 1 og 2 skal indberette eksponeringer over 2 pct. af det justerede kapitalgrundlag.

 • Gruppe 3 og 6 institutter skal alene indberette eksponeringer over 5 pct. af det justerede kapitalgrundlag.

 • Gruppe 4 institutter skal alene indberette eksponeringer over 10 pct. af det justerede kapitalgrundlag.odeansrådets bemærkningernt sig til IRB-institutternes indberetningspligt ved at præcisere følgende i vejledningen:gen på de ris

   

Eksponeringsværdien, der bestemmer om eksponeringen skal indberettes under del 2, er eksponeringsværdien FØR nedskrivninger og hensættelser og efter der er taget hensyn til virkningen af den kreditrisikoreduktion og de undtagelser mv., der følger af CRR, fjerde del, artikel 387-403.  (dvs. det er værdien i punkt 8, jf. nedenfor). Endvidere er følgende eksponeringer undtaget fra indberetning under del 2:

 

 • Eksponeringer mod fællesejede edb-centraler

 • Eksponeringer mod kreditinstitutter under tilsyn af tilsynsmyndighed i EU

 

Eksponeringer, der opfylder kriterierne ovenfor indberettes med oplysningerne nedenfor. Eksponeringer, der opfylder både kriterierne under del 1 og kriterierne under del 2, skal kun indberettes en gang. 

 

Følgende oplysninger om den enkelte eksponering skal indberettes til Finanstilsynet: 

 1. Nummer, fortløbende pr. koncern

 2. CPR.nr. eller CVR.nr. eller landekode

 3. Eksponeringens navn

 4. Koncernnavn, hvor virksomhedens reelle ejer angives

 5. Koncernnavn, hvor virksomhedens reelle ejer angives (flere ejere)

 6. Koncernnavn, hvor virksomhedens reelle ejer angives (flere ejere)

 7. Branchekode

 8. Konsolideret eksponering (1.000 kr.)

 9. Udlånseksponering (1.000 kr.)

 10. Værdi af risikomitigerende tiltag (1.000 kr.)

 11. Nedskrivning og hensættelse (1.000 kr.)

 12. Overtræk (antal dage)

 13. Det allokerede solvensbehov (1.000 kr.)

 14. Rating (Finanstilsynets klassifikations model)

   

Ved konsoliderede eksponeringer skal den enkelte deleksponering også indberettes.

 

Deleksponeringer svarende til mindst 90 pct. af den konsoliderede eksponering skal indberettes fuldt ud. De øvrige 10 pct. af den konsoliderede eksponering kan indberettes med følgende oplysninger:

 

 1. Nummer, fortløbende pr. koncern

 2. CPR.nr. eller CVR.nr.  eller landekode

 3. Eksponeringens navn

Udfyldelse af indberetningen

Ad 1.

Nummer indberettes fortløbende pr. konsolideret eksponering, således at der indberettes samme løbenummer for samme konsoliderede eksponering.

 

Ad 2.

CPR.nr. eller CVR.nr. eller landekode skal indberettes. Såfremt CPR eller CVR nr. ikke er tilgængelig skal pengeinstituttet anvende en landekode for den pågældende eksponering. Der skal kun anføres ét nummer (CPR.nr. eller CVR.nr. eller landekode) pr. eksponering.

 

Land

Landekode

Belgien ..............................

BE

Bulgarien ...........................

BG

Cayman Islands .................

KY

Cypern ...............................

CY

Estland...............................

EE

Finland ..............................

FI

Frankrig .............................

FR

Gibraltar ............................

GI

Grækenland .......................

GR

Holland ..............................

NL

Irland..................................

IE

Island .................................

IS

Italien .................................

IT

Japan ................................

JP

Letland ..............................

LV

Liechtenstein......................

LI

Litauen ..............................

LT

Luxembourg ......................

LU

Malta .................................

MT

Norge ................................

NO

Polen .................................

PL

Portugal .............................

PT

Rumænien..........................

RO

Schweiz .............................

CH

Slovakiet ............................

SK

Slovenien ...........................

SI

Spanien..............................

ES

Storbritannien ....................

GB

Sverige ..............................

SE

Tjekkiet ..............................

CZ

Tyskland ............................

DE

Ungarn ..............................

HU

USA ...................................

US

Østrig .................................

AT

Resten af verden ...............

XX

 

Ad 3.

Eksponeringens navn, er det navn, som pengeinstituttet kalder den pågældende eksponering.

 

Ad 4-6

Koncernnavn er eksponeringens samlede navn. Koncernnavnet skal være det samme pr. konsoliderede eksponering. Det er den reelle ejer, der skal angives som eksponeringens samlede navn. Såfremt koncernen er ejet af flere ejere, er der mulighed for at påføre flere ejere i indberetningsfelterne 5 og 6. Såfremt der er flere ejere end der kan påføres på de 3 felter, angives de væsentligste.

 

Ad 7.

Branche er den branchekode, som pengeinstituttet har registreret på den pågældende eksponering og som tager reference til de branchekoder, der følger af KRGS-indberetningen (fane KbSb) til Finanstilsynet. Branchekoden skal også angives på de enkelte deleksponeringer bag koncerneksponeringen. Såfremt der optræder flere branchekoder på en enkelt eksponering eller deleksponering, vælges den væsentligste. Offentlige myndigheder er ikke omfattet af indberetningen.

 

 

Branche

 

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

 

Industri og råstofindvinding

 

Energiforsyning

 

Bygge og anlæg

 

Handel

 

Transport, hoteller og restauranter

 

Information og kommunikation

 

Finansiering og forsikring

 

Fast ejendom

 

Øvrige erhverv

 

Private

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ad 8.

Konsolideret eksponering er pengeinstituttets samlede eksponering mod kunden/gruppen af forbundne kunder. Beløbet, der skal indberettes i dette felt er eksponeringsværdien opgjort FØR nedskrivninger og hensættelser, og EFTER der er taget hensyn til virkningen af kreditrisikoreduktion og undtagelser mv. Eksponeringsværdien, virkningen af kreditrisikoreduktion og undtagelser følger bestemmelserne om store eksponeringer, jf. CRR fjerde del, artikel 387-403[1]. Beløbet, der skal indberettes i dette felt, svarer med andre ord til værdien, der indberettes i COREP indberetningen for store eksponeringer (KLES/KLEC) skema C28 kolonne 040 fratrukket summen af værdierne i kolonne 240-320)

 

Der indberettes samme beløb for samme konsoliderede eksponering.

 

Ad 9.

Udlånseksponering er den enkelte underliggende eksponering under den konsoliderede eksponering opgjort som ovenfor. Beløbet, der skal indberettes i dette felt, svarer med andre ord til værdien, der indberettes i COREP indberetningen for store eksponeringer (KLES/KLEC) skema C29 kolonne 050 fratrukket summen af værdierne i kolonne 250-330)

 

Ad 10.

Værdien af risikomitigerende tiltag, jf. CRR artikel 399. Værdien, der skal indberettes i dette felt, svarer med andre ord til summen af værdierne, der indberettes i COREP indberetningen for store eksponering (KLES/KLEC) skema C28 kolonne 240-310 (C29 kolonne 250-320)

 

Ad 11.

Nedskrivning og hensættelse er pengeinstituttets registrerede nedskrivning og hensættelse på den enkelte eksponering.

Værdien, der skal indberettes i dette felt, svarer med andre ord til summen af værdierne, der indberettes i COREP indberetningen for store eksponering (KLES/KLEC) skema C28, kolonne 190 og 200 (C29, kolonne 200 og 210)

 

Ad 12.

Antal dage i overtræk pr. eksponering (antal dage kontoen / eksponeringen har været i overtræk). Evt. indkodet bevilget overtræk skal ikke med i indrapporteringen af overtræk.

 

 

 

Eksempel: Opgørelse af overtræk

Ved indberetning for 4. kvartal (31. dec.) indberettes på deleksponering 1 i alt 180 dages overtræk. For deleksponering 2 indberettes 10 dage. Bemærk at det ikke er det akkumulerede overtræk over året, der skal indberettes, men antallet af dage som deleksponeringen er i overtræk på den givne dato.

 

Overtræk skal angives på alle deleksponeringer, men kan undlades på konsoliderede eksponeringer.

 

Ad 13.

Det samlede afsatte individuelle solvensbehov på den enkelte eksponering.

 

IRB-institutter skal angive den samlede risikoeksponering, dvs. søjle I kravet.

 

Ad 14.

Rating er den rating, som pengeinstituttet har registreret efter Finanstilsynets bonitetsklassifikation, jf. vejledningen til regnskabsindberetning fane KBSb.  

 

IRB institutter er undtaget fra at anvende Finanstilsynets karakterskala. IRB institutter anvender i stedet deres interne ratingklassifikation.

 

Indberetningsfrister

 

Kvartalsvis indberetning. Indberetningsfrist jf. ”Indsendelsesfrister for elektronisk indberetning”.

 

 


 

[1] CRR, fjerde del, artikel 387-403, adresserer store eksponeringer. Beregning af eksponeringens størrelse følger af artikel 390, definition af stor eksponering følger af artikel 392, begrænsninger for store eksponeringer følger af artikel 395, anerkendelse af kreditrisikoreduktionsteknikker følger af artikel 399, undtagelser følger af artikel 400 etc.

[2] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (CRR).

[3] Eksponeringer under 3 mio. kr. indgår ikke i beregningen af pejlemærket for store eksponeringer men skal alligevel indberettes, hvis de er blandt instituttets 20 største eksponeringer.

[4] Pengeinstitutter kan vælge kvartalsvis indberetning af del 2.