LEI-kode

Herunder findes information om brugen og oprettelsen af en LEI-kode

I henhold til den finansielle lovgivning inden og uden for Den Europæiske Union kan en finansiel eller ikke-finansiel virksomhed være forpligtet til at have en LEI-kode. Dette gælder for eksempel for samtlige modparter i forbindelse med transaktionsindberetningen under EMIR-forordningen.

Hvad er en LEI-kode?

LEI står for Legal Entity Identifier. En LEI-kode er en standardiseret kode på 20 karakterer bestående af både tal og bogstaver. Koden indeholder nøgleoplysninger, der gør det muligt klart og entydigt at identificere selskaber på de globale finansielle markeder og er opbygget således:

 style=

Uanset hvilken finansiel virksomhedstype der er tale om - fx en bank eller et forsikringsselskab - vil LEI-koden have samme opbygning og indgå i det samme system.

Selskaberne vil efter oprettelsen af en LEI-kode have to identifikationsnumre: et CVR-nummer og en LEI-kode. CVR-nummeret anvendes nationalt, mens LEI-koden anvendes internationalt. Finansielle virksomheder under tilsyn hos Finanstilsynet vil desuden have et ID-nummer udstedt af tilsynet, der skal anvendes ved indberetninger hertil.

Hvorfor skal virksomhederne have en LEI-kode?

Som svar på en anmodning fra G20-landene offentliggjorde Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB) den 8. juni 2012 rapporten "A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets" . Rapporten anførte 15 principper for et globalt LEI-system og 35 anbefalinger for udviklingen af et identifikationssystem for parterne i finansielle transaktioner. Rådets anbefalinger blev godkendt af G20-landene på topmødet i juni 2012.

Formålet med LEI-systemet er, at skabe et globalt referencesystem, der entydigt identificerer enhver juridisk enhed. Rådet for Finansiel Stabilitet anbefalede en tredelt struktur for det globale LEI-system (GLEIS):

  • Regulatory Oversight Committee (ROC): Et råd bestående af finansielle tilsynsmyndigheder, der fører tilsyn med systemet i sin helhed.
  • Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF): En fond under tilsyn af ROC, der har til formål at indføre et samlet globalt LEI-system i overensstemmelse med FSB's principper og anbefalinger, som godkendt af G20-landene. GLEIF er blevet oprettet som en nonprofitfond i Schweiz og opererer under schweizisk lovgivning. GLEIF driver den centrale funktionsenhed ("Central Operating Unit" - COU), som har det operationelle ansvar for det globale LEI-system og dataene i systemet.
  • Lokale udstedere ("Local Operating Units" - LOUs): Et organ godkendt af ROC, der i praksis registrerer enheder i LEI-systemet gennem udstedelse og vedligeholdelse af LEI-koder til omkostningsbaserede priser.

Det globale LEI-system er endnu ikke fuldt operationelt, men et antal enheder er med støtte fra nationale myndigheder allerede begyndt at udstede midlertidige LEI-koder ("pre-LEI codes"). De midlertidige LEI-koder vil blive konverteret til permanente LEI-koder når det globale LEI-system er fuldt operationelt.

Hvordan oprettes en LEI-kode?

En virksomhed kan oprette en LEI-kode hos en bemyndiget LEI-udsteder, som validerer visse oplysninger om virksomheden inden LEI-koden bliver udstedt. De oplysninger, som udbyderne skal have ved oprettelsen af en LEI-kode, er typisk de oplysninger der er anført i CVR-registeret. Udbyderne vil i første omgang udstede en midlertidig LEI-kode.

Vær opmærksom på, at det typisk tager 5-7 hverdage fra bestilling til modtagelse af en LEI-kode.

Der findes endnu ikke en dansk udbyder af LEI-koder og danske virksomheder vil derfor skulle benytte sig af en udenlandsk udbyder. En dansk virksomhed kan blandt andet oprette en LEI-kode gennem følgende udbydere:

Den fulde liste over udbyderne af LEI-koder kan findes her under "Endorsed Pre-LOUs of the Interim Global Legal Entity Identifier System". På de enkelte udstederes hjemmeside vil der ofte kunne findes en brugervejledning for oprettelsen af en LEI-kode.

Ved oprettelsen af en LEI-kode kræver nogle udbydere at virksomheden oplyser et VAT-nummer. I disse tilfælde er det virksomhedens CVR-nummer, der skal oplyses. CVR-nummeret vil nogle steder skulle angives som DK efterfulgt af det 8-cifrede CVR-nummer, dvs. som "DK xxxxxxxx".

Hvad koster en LEI-kode?

Udbyderne af LEI-koder opkræver et gebyr for oprettelsen af en LEI-kode samt et årligt gebyr. Herunder findes en oversigt over de omkostninger, der er forbundet med anskaffelsen af en LEI-kode pr. december 2014 for udvalgte udbydere.

Udbyder

Hjemland

Oprettelse

Årligt gebyr

WM Datenservice

DE

1.100 DKK

750 DKK

London Stock Exchange

UK

1.100 DKK

650 DKK

GMEI Utility

US

1.300 DKK

700 DKK

 

Hvor stilles der krav om brugen af en LEI-kode?

Regulering

Ikrafttrædelsesdato

Udstederbekendtgørelsen På baggrund af Kommissions delegerede forordning nr. 2016/1437 til transparensdirektivet indføres et krav i udstederbekendtgørelsen om, at udstedere skal have en LEI-kode. Anvendes fra den 1. januar 2017.  
Markedsmisbrugsforordningen I Kommissions delegerede forordninger (EU) nr. 2016/909, nr. 2016/378 og nr. 2016/957 specificeres, at  operatører af markedspladser er direkte forpligtet til at have en LEI-kode for at kunne indberette tilstrækkelige oplysninger. Skal anvendes fra d. 3 juli 2016.

Dodd-Frank Act (DFA)

Rapporteringskrav siden april 2012.

EMIR

12. februar 2014.

En modpart i en derivathandel skal indberette oplysninger om derivataftalen til et transaktionsregister. Indberetningspligten gælder for derivataftaler

1) der er indgået før den 16. august 2012 og som udestår på denne dato, eller

2) er indgået på eller efter den 16. august 2012.

 

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 af 19. december 2012 specificeres, at en modpart i en derivathandel ved indberetning til et transaktionsregister skal være i besiddelse af en LEI-kode 

Se mere på Finanstilsynets temaside om EMIR her.

Gennemførslen af Basel III via kapitalkravsdirektivet (CRD IV) og kapitalkravsforordningen (CRR)

31. januar 2014 

Rapporteringskrav for finansielle modparter siden den 31. marts 2014.

Rapporteringskrav for ikke-finansielle modparter siden den 12. december 2014.

MiFID II og MiFIR

MiFIR rapporteringskravet forventes at træde i kraft januar 2018

CRA3

Reguleringsmæssige tekniske standarder blev offentliggjort i juni 2014.

Rapporteringskravet i forbindelse med Den Europæiske Rating Platform forventes at træde i kraft medio 2015.

Se mere her.

EBA's henstilling om brugen af Legal Entity Identifier (LEI) 

31. januar 2014

I henhold til henstillingen bør de nationale kompetente myndigheder forlange, at alle institutioner, som er underlagt rapporteringskrav i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR-forordningen), opretter en LEI-kode.

Henstillingen kan findes her.  

ESMA's retningslinjer for indberetningsforpligtelsen under artikel 3, stk. 3, litra d, og 24, stk. 1, 2 og 4, i FAIF -direktivet

8. oktober 2014.

Henstillingen kan findes her.  

EIOPA's retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI)

31. december 2014

Retningslinjerne opfordrer de nationale myndigheder til at anmode forsikringsselskaber og pensionskasser om, at oprette en LEI-kode.

Retningslinjerne kan findes her.

Særligt for forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser

EIOPA har udstedt retningslinjer om brugen af identifikatoren for juridiske enheder, hvormed de nationale myndigheder opfordres til at anmode forsikringsselskaber og pensionskasser om, at oprette en LEI-kode. Med retningslinjerne vælger EIOPA, at støtte oprettelsen af et globalt LEI-system, idet harmoniseringen af identifikationskoder på tværs af lande blandt andet vil effektivisere indrapporteringen til EIOPA.

Retningslinjer er ikke-bindende regulering, men i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 skal de kompetente myndigheder imidlertid bestræbe sig bedst muligt på at efterleve disse retningslinjer. De kompetente myndigheder er endvidere underlagt »følg eller forklar«-princippet ("comply or explain"), jf. artikel 16 i forordningen, hvorefter de europæiske medlemslande skal indberette til EIOPA, om de følger de udstedte retningslinjer.

På baggrund heraf har Finanstilsynet ved brev af 18. december 2014 (se mere her) anmodet samtlige forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser om, at oprette en LEI-kode og indberette denne til Finanstilsynet. Såfremt et forsikringsselskab er del af en koncern vil samtlige selskaber i koncernen omfattet af rapporteringskravene i direktiv 2009/138/EF (Solvens II-direktivet) skulle oprette en LEI-kode.

For forsikringsselskaber og pensionskasser omfattet af den kommende solvens II-regulering (gruppe 1-forsikringsselskaber) skal underretning vedrørende anskaffelse af LEI-kode ske senest den 31. maj 2015, For alle øvrige forsikringsselskaber og pensionskasser (gruppe 2-forsikringsselskaber og firmapensionskasser) skal underretning ske senest den 31. maj 2016.

Finanstilsynet vil benytte LEI-koden i al fremtidig indrapportering til EIOPA. Ved indberetning til Finanstilsynet vil forsikringsselskaberne og pensionskasserne fortsat skulle anvende Finanstilsynets ID-nummer.

Underretning vedrørende LEI-koder for forsikringsselskaber og pensionskasser samt spørgsmål herom skal ske til fuldmægtig Natasja Uldall Svennevig på nsv@ftnet.dk.