Redegørelse om inspektion i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (lån til køb af virksomheder)

Finanstilsynet var i marts 2018 på inspektion i Nordea Danmark. Inspektionen indgik i en temabaseret undersøgelse af store bankers finansiering af kapitalfonde m.fl.’s køb af virksomheder i Danmark i 2017. Lån til kapitalfonde m.fl. omfattede også lån i forbindelse med øvrige handler, hvor et holdingselskab køber en virksomhed, f.eks. i forbindelse med ledelsens hele eller delvise overtagelse (såkaldte management buyouts).

Formålet med undersøgelsen var at vurdere bankernes risikoanalyser og risikovillighed, når de bevilger lån til køb af virksomheder.

Finanstilsynet vurderer, at det generelt er forbundet med høj risiko at finansiere køb af virksomheder. Det skyldes, at virksomhederne ved handel ofte værdiansættes højt, ikke mindst når renterne er lave, og der generelt er stor likviditet på markederne. Investorerne har en interesse i at opnå store lån til købet, og i at afviklingen af lån bliver lempelig. Det var derfor et tema, om bankernes risikovillighed ved finansiering af virksomhedskøb var blevet større end ved tidligere undersøgelser.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik 13 sager om bevilling af udlån, som filialen havde behandlet i 2017. Det drejede sig om udlån, som efterfølgende blev etableret, om udlån, som filialen bevilgede, men som ikke blev etableret, og om udlån, som filialen ikke ønskede at bevilge.

Finanstilsynet vurderede, at filialens risikovillighed på området ikke var ændret væsentligt siden tidligere undersøgelser af lån til køb af virksomheder. Filialens risikoanalyse var på niveau med de andre bankers i temaundersøgelsen, men kan på enkelte punkter forbedres.

Finanstilsynet vurderede også, at filialens tilgang til risiko i praksis var forsvarlig, selvom kreditpolitikken på nogle punkter ikke satte rammer for dette. Der var derfor behov for en mere operationel tilgang til risikovillighed i filialens kreditpolitik.

Kreditpolitikken skal efter et princip om forsigtighed tage stilling til, hvilken kreditrisikoprofil virksomheden skal have. Filialledelsen skal derfor gøre rede for, hvordan den vil sikre, at de kreditpolitiske rammer for udlån til finansiering af virksomhedskøb udtrykker den tilsigtede risikovillighed.