Redegørelse om temaundersøgelse af likviditetsstresstests i Nykredit Bank A/S

Finanstilsynet gennemførte i foråret 2018 en undersøgelse af likviditetsstresstests i Nykredit Bank A/S. Det skete som led i en temaundersøgelse, der omfattede fire systemiske pengeinstitutter (SIFI’er).

Formålet var at undersøge udformningen af institutternes egne likviditetsstresstests, herunder om disse i tilstrækkelig grad favner de likviditetsrisici, de enkelte institutter er eksponeret overfor. Finanstilsynet har således undersøgt de metoder og antagelser, som de enkelte institutter anvender i deres likviditetsstresstests.

Sammenfatning og risikovurdering

Det er Finanstilsynets vurdering, at Nykredit Bank A/S generelt har passende metoder for udformningen af deres likviditetsstresstests, men at der er behov for konkrete justeringer.

 

Nykredit Banks kombinationsstressscenarie er ikke en kombination af bankens institutspecifikke og markedsspecifikke stressscenarier, idet enkelte elementer stresses mildere. Nykredit Bank bør dokumentere, hvorfor banken har valgt mildere antagelser i kombinationsscenariet end i det markedsspecifikke stress.

 

Endvidere inddrager Nykredit Bank ikke stress af alle relevante ikke-balanceførte elementer. Det er Finanstilsynets vurdering, at Nykredit Bank som minimum bør forholde sig til de ikke-balanceførte elementer, der indgår i LCR, og om disse vil være relevante at inddrage i Nykredit Banks likviditetsstresstests.

 

Herudover anvendte Nykredit Bank ikke højere haircut i sine likviditetsstresstests på beholdningen af egne realkreditudstedelser end på beholdningen af realkreditudstedelser fra et andet institut. Det bør et institut gøre, da et institutspecifikt stress må forventes også at påvirke værdien af instituttets egne udstedelser.

 

Endelig bør Nykredit lave likviditetsstresstest separat for valutaer, der er væsentlige for banken eller koncernen.