Redegørelse om inspektion i Formula Leasing A/S (hvidvaskområdet)

Finanstilsynet var i april 2019 på inspektion i Formula Leasing A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede bl.a. virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af kunder.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er registreret efter § 48, stk. 1, i hvidvaskloven, idet virksomheden erhvervsmæssigt udbyder finansiel leasing.

Virksomheden tilbyder forskellige finansielle leasingprodukter til privat- og erhvervskunder. Virksomheden betjener hovedsageligt kunder bosiddende i Danmark, men har også enkelte kunder bosiddende i udlandet. Virksomheden modtager ikke kontantbetalinger.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at leasingvirksomhed generelt anses for at have en øget risiko for at blive udnyttet til terrorfinansiering. Omvendt består virksomhedens kunder primært af kunder bosat i Danmark, som er fysisk til stede hos virksomheden ved etableringen af kundeforholdet, og at virksomheden ikke modtager kontantbetalinger.

På baggrund af inspektionen er der nogle områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden får påbud om at sikre, at der løbende foretages screening af, om virksomhedens kunder står opført i EU-forordninger, der indeholder finansielle sanktioner.

Endelig får virksomheden en påtale for ikke tidligere end marts 2019 at have udført interne kontroller af, om virksomheden overholder hvidvasklovens krav.