Internationale regler

Regler fra EU og ESMA.

1. Forordninger

Forordninger er direkte gældende og skal derfor ikke implementeres i dansk lovgivning.

2. Direktiver

Direktiver skal implementeres i dansk ret.

  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011.
    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (FAIF direktivet). Direktivet træder i kraft den 22. juli 2013.

3. ESMA Retningslinjer

Det Europæiske Værdipapirtilsyn (ESMA) fastsætter løbende vejledninger til den fælleseuropæiske lovgivning. Følgende vejledninger er udstedt i medfør af FAIF-lovgivningen.

Se endvidere yderligere guidelines og Q&A fra ESMA, som løbende opdateres  her: ESMA