Nye regnskabsregler for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Finanstilsynet har udstedt en ny ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Den nye ændringsbekendtgørelse har nr. 1441 og er dateret 3. december 2018 (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203746).

 

Ændringsbekendtgørelsen indeholder følgende elementer:

 

  1. Ændring af skemaerne for resultatopgørelsen og femårsoversigten for forvaltere af alternative investeringsfonde

  2. Reglerne om indregning og måling af leasingaftaler tilpasses reglerne i IFRS 16

  3. Diverse sproglige præciseringer

 

Reglerne i ændringsbekendtgørelsen træder i kraft med virkning for års- og delårsrapporter med regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2019 eller senere. De nye regler om indregning og måling af leasingaftaler kan dog vælges udskudt, så de første gang anvendes i regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2020. Reglerne i ændringsbekendtgørelsen kan helt eller delvis vælges anvendt allerede i årsrapporter for 2018.

 

Finanstilsynet gør opmærksom på, at det hidtil gældende likviditetskrav for pengeinstitutter fastsat med hjemmel i § 152 i lov om finansiel virksomhed er erstattet af LCR. Pengeinstitutterne skal derfor efterleve oplysningskravet om likviditet i regnskabets femårsoversigt ved at oplyse LCR-procenten. Kravet om oplysning om likviditet er nævnt i bekendtgørelsens bilag 7, nr. 13, hvor kravet er benævnt ”overdækning i forhold til lovkrav om likviditet”.