Vurderingseksperter

Her finder du yderligere information om, hvem der kan blive en vurderingsekspert og hvilke opgaver de kan udføre.

I det omfang at en forvalter ikke selv er i stand til at forestå værdiansættelsen af de AIF’er, som er under forvaltning, kan forvalteren ansætte en ekstern vurderingsekspert til at foretage værdiansættelsen af AIF’ens aktiver, jf. § 31 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. En ekstern vurderingsekspert kan både være en fysisk og en juridisk person, fx et selskab. Det er en betingelse for at kunne blive ekstern vurderingsekspert, at vurderingseksperten er registreringspligtig i overensstemmelse med lovgivning, administrative bestemmelser eller fagetiske regler. Det vil således fx være muligt for en ejendomsmægler at foretage vurderinger af fast ejendom, ligesom også andre, der er registreret i forbindelse med deres erhverv, vil kunne anvendes som vurderingseksperter indenfor deres erhverv. Alternativt kan forvalteren anvende en vurderingsekspert, der er optaget i Finanstilsynets register over vurderingseksperter.

For at søge om optagelse i registeret skal vurderingseksperter indgive en række oplysninger til Finanstilsynet. Hvervet kan påbegyndes så snart vurderingsekspertens registrering fremgår af hjemmesiden.  Den fulde beskrivelse af proceduren for registreringen samt andre vilkår kan findes i bekendtgørelse om registrering i Finanstilsynets register over vurderingseksperter.

Finanstilsynet skal altid underrettes, før aftalen mellem vurderingseksperten og forvalteren træder i kraft. 

Finanstilsynet har endnu ikke foretaget nogen registrering af enheder, der kan fungere som eksterne vurderingseksperter for alternative investeringsfonde.